วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา พระสงฆ์ คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ ฯ และผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิ ฯ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– คณะมูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานโครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน และเพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์แก้ไขความพิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดาริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดาริ ฯ : ขยายผล ๒ แห่ง
– คณะผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาบทความสารคดีพิเศษ ๒๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– คณะผู้บริหารบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาบทความสารคดีพิเศษ ๒๐ ปีความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี ในโอกาสนี้ พระสงฆ์ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
เวลา ๐๙.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางมาเรีย ฮิเมนา ริออส ฮามาน ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจาประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการออกร้านคณะภริยาทูต ประจาปี ๒๕๖๓ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “พริ้นเซส คัพ เรดครอส – ดีพีซี กอล์ฟ แชริตี้ ๒๐๑๙” (PRINCESS CUP REDCROSS – DPC GOLF CHARITY 2019) เพื่อบารุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/๒. นายพิภัส …
– ๒ –
๒. นายพิภัส เถรว่อง ศิลปิน และนางภณิดา ทวีลาภ ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารและองค์การ
สัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “เดอะ ดูเอ็ทส์ คอนเสิร์ต ริทึ่ม ออฟ ไลฟ์ คัลเลอร์ส ออฟ เลิฟ” (THE Duets CONCERT “Rhythm of Life, Colors of Love”) สมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
– คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
เจ้าพระยา และประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
๒. คณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองคาเง็กเซียนฮ่องเต้ พร้อมด้วยหนังสือและสิ่งของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– พันตารวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อานวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นา คณะผู้บริหารสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นา คณะผู้บริหารโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ กรรมการบริหารบริษัท สื่อสากล จากัด นา คณะกรรมการมูลนิธิ “ลมหายใจ ไร้มลทิน” พร้อมด้วยเยาวชนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
/- นายอาชว์ …
– ๓ –
– นายอาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจาปี ๒๕๖๒ นา ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและหนังสือที่ระลึกด้วย
เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว นา คณะผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และครู เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ครูที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นา ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้ ๑. สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ นายอนันต์ ปาณินท์ (จิตรกรรม)
๒. สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ นายสิงห์คม บริสุทธิ์ (ถ่ายภาพ)
๓. สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ นายชาตรี ลดาลลิตสกุล (สถาปัตยกรรม)
๔. สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ (การออกแบบแฟชั่น)
๕. สาขาวรรณศิลป์ นายเริงชัย ประภาษานนท์
๖. สาขาวรรณศิลป์ นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา
๗. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
นางศรีนวล ขาอาจ (เพลงพื้นบ้าน – ลาตัด)
๘. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน
นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน)
๙. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล นายสติ สติฐิต (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)
๑๐. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล นายวินัย พันธุรักษ์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) ๑๑. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง (ภาพยนตร์และละคร)
๑๒. สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร นางอารีย์ จันเกษม (ภาพยนตร์และละคร)
/ในโอกาสนี้ …
– ๔ –
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการอานวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ
และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๔.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นา คณะข้าราชการและผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์
– นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี (Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอานาจเต็ม แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางเมโร อาห์เม บามัลลี (Mrs Mairo Ahmed Bamalli) ภริยา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตาหนักพิมานมาศ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปทรงเปิดอาคาร “โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดาริ” ณ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ ในพระดาริ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี