วันพุธ ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพระราชพิธี เฝ้า กราบทูลรายงาน เครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสาคัญต่าง ๆ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย และ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปทรงพระสุหร่าย สรงพระพุทธรูป และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาปูชนียวัตถุตามเจดียสถานต่าง ๆ ในพระอาราม กับทรงพระสุหร่ายองค์พระพุทธเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงพระสุหร่ายพระไตรปิฎก เสร็จแล้ว เสด็จไปยังหอพระนาก ทรงพระสุหร่ายสรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ ๕ รูป สดับปกรณ์ จากนั้น เสด็จไปทรงทอดผ้าคู่ อีก ๔๐ คู่ สาหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อย ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเสด็จออกจากหอพระนาก ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ
เวลา ๐๙.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงบาเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจาพระองค์ ฯ ครบรอบปีที่ ๒๐ และทรงเปิดอาคารคอกม้าทรงประจาพระองค์ ฯ ที่ ๒ ณ หน่วยม้าทรงประจาพระองค์ ฯ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ ฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จในการ ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร