วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา
ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก
พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัย
แล้วไถกลบอีก ๓ รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เชิญของกินเสี่ยงทาย ๗ สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค เสร็จแล้ว นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสี่ยงทายผ้าของพระยาแรกนาสำหรับนุ่งไปประกอบพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง การนี้ พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทายผ้านุ่ง ๕ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง ต่อจากนั้น นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน ๒ สาขา เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
จำนวน ๑๖ สาขาอาชีพ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๑๒ กลุ่ม และผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
จำนวน ๓ สหกรณ์ กับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และเกษตรกรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเมื่อปีที่ผ่านมา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล เสร็จแล้ว พระยาแรกนา
ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพี ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อ ๆ ไป
เวลา ๑๐.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงยังบริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม แล้วออกไป
ประกอบพิธีแรกนา เมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้ว พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

/ เวลา ๑๐.๒๗ น. …
-๒-

เวลา ๑๐.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวัลแดร์มาร์
ดูบายอฟสกี (Mr. Waldemar Dubaniowski) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย
ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ต่อจากนั้น
เวลา ๑๐.๕๓ น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งผู้ร่วมงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ประจำปี
๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ บริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
“วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถ
ทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี ๒๕๐๑ – ๒๕๑๖ โดยในบางปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ได้โดยเสด็จ และทรงร่วมในการแสดงดนตรีด้วย นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” พระราชทานเป็นเพลงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษา
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรทรวิโรฒ เพื่อทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้ง
ซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งความสุข ความอบอุ่นของวันทรงดนตรี ที่ทุกพระองค์ทรงให้ความใกล้ชิด และทรงเป็นกันเอง และยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกคนมาจวบจนปัจจุบัน
เวลา ๐๙.๕๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมโฟร์ซีซันส์ จอร์จ แซ็งก์ ปารีส ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไปยังคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ทรงเปิดนิทรรศการ “เอ็กซ์เพรสชัน
ออฟ ไคด์เนส” (Expression of Kindness) ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้านการอนุรักษ์งานศิลปวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ไทยแขนงต่าง ๆ ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย และต่อยอดเผยแพร่สู่ระดับสากล จากนั้น ทอดพระเนตรส่วนจัดแสดงเอกสารประวัติศาสตร์ของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส อาทิ หนังสือประวัติของเจ้าพระยาวิไชเยนทร์
(คอนสแตนติน ฟอลคอน) สมุหนายกแห่งกรุงศรีอยุธยา หนังสือประวัติศาสตร์การปฏิวัติในราชอาณาจักรสยาม ตั้งแต่คริสตศักราช ๑๖๘๘ เป็นต้น

/ เวลา ๑๕.๐๐ น. …

-๓-

เวลา ๑๕.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ ทอดพระเนตร
ระบบการจัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืชของอาคารคลังเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเก็บรวบรวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชที่ตายแล้วและยังมีชีวิตอยู่ เพื่อการศึกษา อ้างอิง และขยายพันธุ์ โดยมีเป้าหมายให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นศูนย์กลางของความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมแห่งทวีปยุโรป จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งกรุงปารีส
ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของกรุงปารีสในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงยุคปัจจุบัน
เวลา ๐๖.๔๒ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จถึงท่าอากาศยานฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ณ ที่นั้น นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร และคณะ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงแรมเดอะ ดอร์เชสเตอร์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒
และชั้นที่ ๓ แด่พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย กับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒