วันพุธ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงกุสุมา พรหมผลิน ต.จ. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคล
บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เดินทางถึงยังพระลานพระราชวังดุสิต ได้วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระชัย (หลังช้าง) จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ ๑๕๙ รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า ๑๐ รูป นอกนั้น
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ ๑๕๙ รูป เสร็จแล้ว
พระสงฆ์ ๑๕๙ รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่
กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๕๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระสยามเทวาธิราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จนครบ ๑๕๙ รูป
ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์
เดินออกจากพลับพลาพิธี ไปยังรถยนต์ประเทียบ ขึ้นรถยนต์ประเทียบ แล้วเดินทางกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
/สมเด็จ …

– ๒ –

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข ถึงยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ขึ้นไปยังห้องพระ ชั้น ๓ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูป และอัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) ขึ้นประดิษฐาน
บนรถยนต์พระประเทียบ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต
จากนั้น พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) ส่งให้นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
เพื่ออัญเชิญขึ้นพระราชยาน พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) เข้าสู่พลับพลาพิธี และภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต