วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมลีลา พาเลซ
ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี ในการนี้
ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งขุดค้นพบที่เมืองปิปราหะวะ รัฐอุตตรประเทศ เป็นศาสนวัตถุที่มีความสำคัญ
ต่อพุทธศาสนิกชนอินเดีย และเป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอินเดีย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธสุวรรณบรรพตบรมไตรโลกเชษฐ์ พระประธานประจำอุโบสถ ณ วัดภูเขาทอง
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งเปิดการสอนในระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตาม
การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านวิชาการ ด้านเหตุผลและคำนวณ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านอาชีพ ได้แก่ โครงการกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ การสอนทำกระเป๋าเหรียญ ถุงผ้า การร้อยลูกปัดชุดมโนราห์ และการแกะหนังตะลุง นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำร่องสาธิตสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ภาคใต้ โดยมีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ จังหวัดสงขลา อบรมให้ความรู้ถึงประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
และสาธิตการปลูกบนพื้นที่ ๑ ไร่ ได้แก่ ผักเหลียง มะปริง ยางนา เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลควนกาหลง และโรงพยาบาลทุ่งหว้า ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่
ซึ่งส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา