วันพุธ ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพ

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาวศิวาพร พงศ์เจริญ เลขานุการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ นำ คณะกรรมการ
มูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือโหราศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบการพยากรณ์ ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรนำโชค
ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส นำ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือ “เอ็นเอฟที” (NFT) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน ฯ ในโอกาสนี้ ผู้สนับสนุน
การจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทย และรับพระราชทานผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์
เวลา ๐๙.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำ พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
“ศรีสังวาลย์” ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ประคิณ สุจฉายา ข้าราชการเกษียณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาล
ระดับนโยบาย
๒. นางสาวหรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
๓. นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในชุมชน

/ในโอกาสนี้ …
– ๒ –

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ และผู้เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางโฉมฉาย เหล่าสุนทร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
และรองศาสตราจารย์จิรัสสา คชาชีวะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ ฯ นำ นางกิมฮวย คำอุ่ม และนายณรงค์ คำอุ่ม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสมหมาย อุดแก้ว
และนายสันติ อุดแก้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๐๓๑ ตั้งอยู่ที่
ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายประเสริฐ กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และผู้สนับสนุนกิจการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้ง นำ คณะกรรมการคัดเลือกประเมินนักศึกษารางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ที่ทำงานต่อเนื่อง ๓ ปี
ขึ้นไป เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และ นำ นักเรียน นักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารสมาคม ฯ และผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๐๙.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมบอสตัน ฮาร์เบอร์ ซึ่งเป็น
ที่ประทับแรม เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ไปยังเนชันแนล รีซีเลียน ไบโอเมนูเฟคเจอร์ริง
ฟาซิลิตี เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ในโอกาสนี้ ทรงนำคณะผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เพื่อนำ
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัย พัฒนา และผลิตยาชีววัตถุต่อไป จากนั้น เสด็จไปทอดพระเนตรโรงงาน
ผลิตยาชีววัตถุของบริษัทรีซีเลียน ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตยาชีววัตถุและวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ต้นน้ำ
ไปจนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นความยืดหยุ่นของสถานที่ผลิตให้สามารถผลิตวัคซีนและยารักษาโรคได้ ในสถานที่เดียวกันอย่างปลอดภัยในปริมาณมาก โดยไม่เกิดการปนเปื้อนระหว่างกัน ด้วยเทคโนโลยีที่สมัยใหม่ ยังมีข้อดี
ในการลดการปนเปื้อน ลดต้นทุนการก่อสร้าง และใช้พื้นที่น้อย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ยาชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์คัมมิง สคูล มหาวิทยาลัยทัฟฟ์ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นคณะสัตวแพทย์แห่งเดียวของนิวอิงแลนด์ที่เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรสี่ปี หลักสูตรปริญญาตรีควบคู่ปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอก ได้รับการรับรองจากสมาคม

/โรงพยาบาล …
– ๓ –

โรงพยาบาลสัตว์แห่งอเมริกา โดยมีวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะสัตวแพทย์และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้มีความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร มุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพคน สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม จากนั้น เสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เฮนรี แอนด์ หลุย ฟอสเตอร์ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสัตว์ของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยทัฟฟ์ ซึ่งให้บริการรักษาสัตว์เลี้ยง รวมถึงเป็นโรงพยาบาลเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาสัตวแพทย์ทั้งในระดับปริญญาตรี สัตวแพทย์ฝึกหัดและสัตวแพทย์ประจำบ้าน โดยทอดพระเนตรคลินิก
เนื้องอก ซึ่งให้การรักษาสัตว์ป่วยที่มีปัญหาเป็นเนื้องอก มีการรักษาด้วยการผ่าตัด การให้เคมีบำบัดและรังสีรักษา เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรห้องตรวจโรคหัวใจ มีการนำเสนอการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจสุนัข โดยการใส่วัสดุเข้าไปใน
ห้องหัวใจ เพื่อรักษาภาวะลิ้นหัวใจรั่วในสุนัข ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาโรคลิ้นหัวใจรั่วโดยแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก
และสัตว์ป่วยฟื้นตัวภายหลังการผ่าตัดได้เร็ว โดยทรงมีพระประสงค์ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำความรู้และเทคนิคการผ่าตัดนี้ไปใช้ในการรักษาภาวะลิ้นหัวใจรั่วสัตว์ป่วยในประเทศไทย

ระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๙.๐๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาวศิวาพร  พงศ์เจริญ เลขานุการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ นำ คณะกรรมการ
มูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือโหราศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบการพยากรณ์ ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

– แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรนำโชค
ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส นำ นายเจริญ  ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้สนับสนุนการจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์                             สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล
หรือ “เอ็นเอฟที” (NFT) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน ฯ  ในโอกาสนี้ ผู้สนับสนุน
การจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทย และรับพระราชทานผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์

เวลา  ๐๙.๕๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำ พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
“ศรีสังวาลย์” ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ประคิณ สุจฉายา ข้าราชการเกษียณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาล
ระดับนโยบาย
๒. นางสาวหรรษา เทียนทอง  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
๓. นางเสาวณีย์ อุ่ยตระกูล  ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในชุมชน

 

/ในโอกาสนี้ …

– ๒ –

 

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์ และผู้เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๔.๐๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางโฉมฉาย  เหล่าสุนทร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
และรองศาสตราจารย์จิรัสสา คชาชีวะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิ ฯ นำ นางกิมฮวย คำอุ่ม และนายณรงค์ คำอุ่ม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

– นางภากมล  รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสมหมาย  อุดแก้ว
และนายสันติ  อุดแก้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๐๓๑ ตั้งอยู่ที่
ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

– นายประเสริฐ  กลิ่นชู นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และผู้สนับสนุนกิจการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้ง นำ คณะกรรมการคัดเลือกประเมินนักศึกษารางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ที่ทำงานต่อเนื่อง ๓ ปี
ขึ้นไป เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก และ นำ นักเรียน นักศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัล “ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ในโอกาสนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารสมาคม ฯ และผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย