วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของ
นักเรียนภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด ๑๙) ครั้งที่ ๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารสิริสินธุศาสตร์”
ณ โรงเรียนคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนขนาด ๔ ชั้น มีห้องเรียน จำนวน ๒๔ ห้องเรียน
ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปี ๒๕๖๒ โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับป้ายชื่ออาคาร โรงเรียนคำม่วง
เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๘ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๑,๒๘๔ คน และครู จำนวน ๘๔ คน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ ฯ ของโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ อำเภอห้วยผึ้ง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๕ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๒๓๔ คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๐ คน ด้านการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เข้ามาเป็นเครือข่ายวิชาการ ช่วยดูแล สนับสนุนด้านวิชาการ และร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สนับสนุนอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน โอกาสนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียน ฯ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งใช้พื้นที่ จำนวน ๓ ไร่ ส่งเสริมให้นักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ และปลา รวมทั้งปลูกพืชผักในพื้นที่ร่มและกลางแจ้ง เพื่อนำผลผลิตไปประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์” ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนองพระราชดำริ
ในการจัดทำโครงการ ฯ โดยปี ๒๕๖๔ ได้ปรับปรุงลาดคันดิน พร้อมปูแผ่นผ้าห่มคลุมดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะของคันดินในช่วงฤดูฝน ปรับปรุงลาดคันดินถมบดอัดแน่น พร้อมก่อสร้างถนน และติดตั้งรั้วตลอดแนวถนนรอบสระ ซึ่งโครงการ ฯ ได้สร้างประโยชน์ เพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตประปาของโรงเรียน ฯ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคของโรงเรียน ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสนี้ มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้จัดหาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์รอบบริเวณสระเก็บน้ำตามความเหมาะสม และระบบกรองน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน ฯ เสร็จแล้ว พระเทพญาณวิศิษฎ์ นำ ผู้แทนครู และนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา
พึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาว์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย

/เฝ้าทูลละอองพระบาท …

– ๒ –

ตะวันฉาย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคับทูลรายงานการรักษานักเรียนโรงเรียน ฯ ที่มีความพิการปากแหว่ง
เพดานโหว่ จำนวน ๒ คน ขณะนี้ได้รับการผ่าตัดแล้ว จำนวน ๑ คน โดยมีพระราชดำริให้ช่วยดูแลรักษาเด็กให้ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียน เช่น การแกะสลักสบู่ งานร้อยมาลัย และงานใบตอง เป็นต้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี ๔ ตำบล ที่นำผลิตภัณฑ์โอท็อปมาจัดแสดง ได้แก่ ตำบลคำบง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง ตำบลไค้นุ่น และตำบลหนองอีบุตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหมแพรวา และผ้ามัดหมี่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า เช่น กระเป๋าถือ ผ้าห่ม และผ้าสไบ เป็นต้น สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร