วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๔๒  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงร่วมงาน “ศิลป์เพื่อชีวิต” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่
นำ คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เฝ้า ถวายความยินดี ในโอกาสที่ทรงได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา  ๑๓.๒๕  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออก

ณ วังเทเวศร์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง ปลดล็อกการปิดเมือง : บทเรียนจาก
การดำเนินงานด้านเอชไอวีในเอเชียและแปซิฟิก ด้วยการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างยั่งยืน

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์  ยุคล เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานโอกาสให้ อธิการบดี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง นำ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น เฝ้า รับประทานโล่รางวัลในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖ ราชภัฏ ราชภักดิ์”

อนึ่ง  เมื่อวันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๑๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านผาเยอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๐๕ คน โรงเรียนบ้านผาเยอ
เข้าร่วมโครงการ ฯ เมื่อปี ๒๕๖๒ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน อาทิ การฝึกอาชีพ มีการแปรรูปกล้วยน้ำว้า และฟักทอง การสืบสานผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์ ทำเครื่องประดับ สร้อยคอลูกปัด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า มีวิทยากร
มาถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียน พื้นที่โดยรอบเป็นหุบเขาสูงชัน การเดินทางค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะในฤดูฝน จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างหอพักนักเรียนบ้านไกลพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน เป็นอาคารอเนกประสงค์
๑ ชั้น ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านผาเยอ ใช้น้ำจากระบบประปาภูเขา แต่เนื่องจากฤดูแล้งมีปริมาณน้ำน้อย และระบบ
ท่อส่งน้ำชำรุด ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ในการนี้ มีพระราชดำริให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ
กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และสำนักงาน กปร. พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนและราษฎร เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร พร้อมส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งในปี ๒๕๖๔ กรมป่าไม้มีแผนส่งเสริมการปลูกป่า

/ ๓ อย่าง …

 

– ๒ –

 

๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน
ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมทักษะการเกษตรปลอดสารพิษ ปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ปลาดุก กบ และเป็ด นำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน และนำความรู้ไปต่อยอดในครอบครัว และวางจำหน่าย
ในสหกรณ์โรงเรียน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ปกาเกอะญอ ใช้ภาษากะเหรี่ยงในชีวิตประจำวัน ซึ่งไม่มีตัวสะกด ทำให้ออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดเจน จึงส่งเสริมทักษะการฟัง และการออกเสียงภาษาไทย โดยให้อ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง และจัดรายการเสียงตามสาย

ในวันเดียวกันนั้น  เวลา  ๑๓.๑๘  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านแม่แคะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๙ คน ครู ๓ คน
มีโรงเรียนสาขา คือ โรงเรียนบ้านแม่แคะน้อย นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
เริ่มดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น พึ่งพาตนเองได้ มีการตั้งถังน้ำดื่มผสมสารไอโอดีนให้บริการ
นักเรียนทุกวันในช่วงกลางวัน และใช้เกลือไอโอดีนเป็นส่วนผสมหลักในการปรุงรสอาหาร พร้อมควบคุมไม่ให้มีอาหารรสจัด เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ทำให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีผู้พิการ ด้านการเรียนการสอน
มีครูไม่เพียงพอ และบางระดับชั้นยังไม่มีนักเรียนเข้ารับการศึกษา จึงจัดการสอนแบบคละชั้น โดยนำนักเรียนระดับชั้นใกล้เคียงมาเรียนร่วมกัน การสอนลักษณะนี้ ทำให้นักเรียนในระดับชั้นสูงกว่าสามารถเป็นพี่เลี้ยง
ให้นักเรียนระดับชั้นต่ำกว่าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านการอ่าน การเขียน วิชาภาษาไทย และการฝึกอาชีพ
ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตเพียงพอในการนำไปประกอบอาหารกลางวัน และให้นักเรียน
นำกลับไปให้ผู้ปกครองประกอบอาหาร ในการนี้ มีพระราชดำริให้กรมป่าไม้ กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมกันจัดหาแหล่งน้ำโดยการก่อสร้างฝายต้นน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ บ่อเก็บน้ำ และระบบกรองน้ำ จากนั้น
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ประชาชน มีผู้มารับบริการจำนวน ๗๖ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก
โอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ ซึ่งกรมป่าไม้ส่งเสริมให้จัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง ๑๑ กลุ่ม โดยส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกใช้สารอินทรีย์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นเกษตรแบบผสมผสานด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ป่า อาทิ กาแฟ โกโก้
และแมคคาเดเมีย ส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาทิ ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ และกล้วยอบน้ำผึ้ง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ บ้านบรมนาถประสิทธิ์ หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่