วันพุธ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562

 

ข่าวในพระราชสำนัก                   พระบรมมหาราชวังวันพุธ ที่  ๒  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายนับว่าเป็นผู้ทรงความรู้ เพราะได้สำเร็จการศึกษาในระดับสูง จนมีความรู้เพียงพอสำหรับจะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน ในโอกาสนี้ จึงใคร่จะกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานในการทำงาน ว่านอกเหนือจากความรู้ที่กว้างขวางลึกซึ้งแล้ว ยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะขาดเสียมิได้ ก็คือความคิดที่เป็นระเบียบ   เป็นขั้นเป็นตอน เป็นเหตุเป็นผล คนที่มีความคิดตามคุณลักษณะดังกล่าว ย่อมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานได้อย่างเต็มที่ ตรงข้ามกับคนที่มีความคิดสับสนฟุ้งซ่าน ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งแม้จะมีความรู้มากเพียงใด ก็ไม่อาจนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ความรู้ที่มีอยู่สูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดาย บัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้สูง จึงควรที่จะพยายามฝึกตนให้เป็นผู้มีความคิดดีมีระเบียบด้วย แต่ละคนจะได้สามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบกิจการงาน ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติได้ สมภูมิรู้ของบัณฑิต เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เวลา ๑๔.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ พระบุญฤทธิ์  ปณฺฑิโต ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี