วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหาร
ประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๖
ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร พันเอก ปิยศักดิ์ สายธนู ผู้บังคับการ
กรมรบพิเศษที่ ๓ รักษาพระองค์ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธีรเดช กิ่งแก้วจิรกุล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก และพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลเอก ทรงวิทย์
หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ
เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาที่ประทับ ลานสวนสนาม ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ณ ที่นั้น
นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
นายทหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้
พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๓ กองพลทหารราบที่ ๓ กราบบังคมทูลถวายรายงาน เสร็จแล้ว พลโท จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ์ เจ้ากรมสารบรรณทหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายสูจิบัตรการจัดแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ฯ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูล รายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูล เชิญทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี ฯ โดยกำลังพลจากหน่วยที่ได้รับการคัดเลือก และจัดการแสดงสาธิตการฝึกของกองทัพไทย จำนวน ๓ กรม HOP ประกอบด้วย
๑. กรม HOP กรมทหารราบที่ ๑๓ กองพลทหารราบที่ ๓
๒. กรม HOP กรมทหารราบที่ ๑๕๒ กองพลทหารราบที่ ๑๕
๓. กรม HOP หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
การแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” มีหน่วยทหารเข้าร่วม การแข่งขันจากทุกเหล่าทัพ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ กรม ใช้เวลาในการคัดเลือกเป็นเวลา ๕ เดือน ส่วนการจัดการ แข่งขันกองทหารเกียรติยศ เพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศมีความเป็นมาตรฐาน มีความสง่างาม และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี โดยมีหน่วยทหารเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพ โดยคัดเลือกเข้าการ แข่งขันในระดับกองทัพไทย จำนวนทั้งสิ้น ๘ หน่วย ใช้เวลาในการคัดเลือกเป็นเวลา ๓ เดือน จนได้หน่วยที่ดีที่สุด จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน และเบิกผู้บังคับหน่วยที่ชนะเลิศการฝึก
ทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ได้แก่ กรมทหารราบที่ ๑๓ กองพลทหารราบที่ ๓

/โดย พันเอก…

 

– ๒ –

โดย พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๓ กองพลทหารราบที่ ๓ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ กองพลทหารราบที่ ๑๕ โดย พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๑๕๒ กองพลทหารราบที่ ๑๕ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง โดย นาวาเอก ศักดิ์ดา วัฒนธรรม ผู้บังคับการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง และกราบบังคมทูลผลการแข่งขัน และเบิกผู้บังคับหน่วยที่ชนะเลิศการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ได้แก่ กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดย นาวาเอก พิทักษ์รัฐ นิลพฤกษ์ ผู้บังคับกองรักษา ความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการกองทัพเรือ และรองชนะเลิศ ได้แก่ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑๑ โดย พันโท ธเนษฐ ชัยวัฒนธรรม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑๑ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ตามลำดับ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทาน พระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคู่มือการฝึก
และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” หรือ Hop to the bodies slams เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้กองทัพไทย นำไปดำเนินการฝึกกำลังพล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการออกกำลังในลักษณะการออกกำลังกาย
อย่างต่อเนื่อง เป็นการยืดหยุ่นร่างกาย และเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเมื่อมีการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี ความเข้มแข็งพร้อมเพรียง รวมทั้งสร้างความผ่อนคลาย มีลักษณะการปฏิบัติท่าฝึกทางทหาร ประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรีซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการผ่อนคลายที่อยู่ในกรอบในระเบียบ การฝึกจะเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกชั้นยศ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา ความรักความสามัคคีในหมู่ทหาร ตามพระบรม ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในฐานะผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ได้ทรงนำการแสดงการฝึก ทางทหารประกอบดนตรี ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทอดพระเนตรจึงทรงเข้าพระราชหฤทัย ถึงความตั้งใจมุ่งมั่น อดทน ต้องใช้สมาธิและทักษะ ความมีระเบียบวินัยในการฝึกฝนเป็นอย่างดี เพราะนอกจาก จะทำให้ร่างกายและจิตใจเข้มแข็งแล้ว ยังสามารถนำท่าทางที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ถวายงานได้เป็นอย่างดี ต่อไปด้วย อีกทั้งยังนำประโยชน์ของการแสดง “ราชวัลลภเริงระบำ” ถ่ายทอดไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน นำไปประยุกต์ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของหน่วย เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนสืบต่อไป
เวลา ๐๗.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ สำนักงานชลประทานที่ ๖
ไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการ “ไทยแลนด์ – เจแปน สติวเดนท์ ไซนส์ แฟร์ ๒๐๒๓” (Thailand – Japan Student Science fair 2023 : TJ – SSF 2023) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
/เวลา ๐๙.๕๕ น.

– ๓ –

เวลา ๐๙.๕๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จถึงโรงแรมนิกโกะ คุมาโมโตะ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ณ ที่นั้น นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองฟุกุโอกะ และคณะ
เฝ้ารับเสด็จ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาส
ปีใหม่ ๒๕๖๗ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ ๓) ในพื้นที่จังหวัดตาก
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กองกำลังนเรศวร) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย (กองกำลังผาเมือง)
ณ ฐานปฏิบัติการวาเลย์เหนือ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ฐานปฏิบัติการกุงไม้สัก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฐานปฏิบัติการพระธาตุแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และฐานปฏิบัติการปูนะ
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบิน ของสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ เจแอล ๐๓๔ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทอดพระเนตรเทคนิคการเลี้ยงปลาคาร์ปและการขยายพันธุ์ปลา
โดยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ณ โอกาตะโคอิฟาร์ม จังหวัดฟุกุโอกะ ตามคำกราบทูลเชิญของบริษัท โอกาตะโคอิฟาร์ม จำกัด