วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ  ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา  ๐๘.๑๔  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  เป็นวันที่ ๒
เวลา  ๑๔.๐๘  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา
ประจำปี ๒๕๖๖
เวลา  ๑๔.๐๕  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทาน
พระวโรกาสให้ นายอารัญ  บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “ราชบุรีเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ และกีฬาอาวุโส
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖ “เมืองโอ่งเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เฝ้า รับพระราชทาน
ไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนาม “ดรากอน โซลาร์ พาร์ค”
(DRAGON SOLAR PARK) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เวลา  ๑๔.๑๒  น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ ๖๙ (The 69th  Bangkok
Gems and Jewelry Fair) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา  ๑๗.๐๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร
ทุนการศึกษา และรางวัล แก่นักเรียน และบุคลากรวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุม
วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระโอวาท
ความว่า น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า วชิราวุธวิทยาลัย มีแนวทางในการเสริมสร้างให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้คนเรามีความรู้ความสามารถสูงขึ้น และมีคุณสมบัติพร้อม
อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงาน จึงขอให้นักเรียนทุกคน หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้ง
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ ให้สมกับเป็นสุภาพบุรุษ ตามแบบฉบับของวชิราวุธวิทยาลัย
หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้ดังที่กล่าว เชื่อได้ว่า แต่ละคนจะเติบโตขึ้น เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นกำลัง
ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไป
/ในวันเดียวกันนี้…
–  ๒  –
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๘.๑๕  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๔๑๒
อำเภอสุไหงโก-ลก กองร้อยทหารพรานที่ ๔๕๐๓ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานที่
๓๐๐๘ อำเภอบันนังสตา ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ อำเภอธารโต
จังหวัดยะลา และฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี