วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ  ที่  ๒๑  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๗.๐๘  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายอับดุรเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี (Mr. Abdulrahman Abdulaziz Alsuhaibani)
ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง  เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย นายอับดุรเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำนิวซีแลนด์ มาก่อน
– นายเปโดร สวาห์เลน (Mr. Pedro Zwahlen) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจำ
ประเทศไทย นายเปโดร สวาห์เลน เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านยุทธศาสตร์ประจำเลขาธิการองค์การ
ว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป สาธารณรัฐออสเตรีย มาก่อน
– นายวลาดีมีร์  บาราวีคอฟ  (Mr. Uladzimir  Baravikou)  ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย นายวลาดีมีร์  บาราวีคอฟ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย
– นายแจกดิชวาร์ โกเบอร์ดัน, จี.โอ.เอส.เค.  (Mr. Jagdishwar Goburdhun, G.O.S.K.) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจำประเทศไทย นายแจกดิชวาร์ โกเบอร์ดัน, จี.โอ.เอส.เค. ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียส
ประจำประเทศมาเลเซียด้วย
– นายกุสตาโบ อัลแบร์โต มาร์ติโน (Mr. Gustavo Alberto Martino) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
ประจำประเทศไทย นายกุสตาโบ อัลแบร์โต มาร์ติโน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอเมริกาเหนือ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา มาก่อน
/- นายฮุน…
–  ๒  –
– นายฮุน  ซาเรือน  (Mr. Hun Saroeun) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ประจำประเทศไทย นายฮุน  ซาเรือน  เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา มาก่อน
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๐๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร