วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลาดับดังนี้
– นายอับดุรเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี (Mr. Abdulrahman Abdulaziz Alsuhaibani) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจาประเทศไทย นายอับดุรเราะห์มาน อับดุลอะซีซ อัลซุฮัยบานี เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจานิวซีแลนด์ มาก่อน
– นายเปโดร สวาห์เลน (Mr. Pedro Zwahlen) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิสประจา ประเทศไทย นายเปโดร สวาห์เลน เคยดารงตาแหน่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านยุทธศาสตร์ประจาเลขาธิการองค์การ ว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป สาธารณรัฐออสเตรีย มาก่อน
– นายวลาดีมีร์ บาราวีคอฟ (Mr. Uladzimir Baravikou) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจาประเทศไทย นายวลาดีมีร์ บาราวีคอฟ ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย
– นายแจกดิชวาร์ โกเบอร์ดัน, จี.โอ.เอส.เค. (Mr. Jagdishwar Goburdhun, G.O.S.K.) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจาประเทศไทย
ในการมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมอริเชียสประจาประเทศไทย นายแจกดิชวาร์ โกเบอร์ดัน, จี.โอ.เอส.เค. ได้ดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอริเชียส
ประจาประเทศมาเลเซียด้วย
– นายกุสตาโบ อัลแบร์โต มาร์ติโน (Mr. Gustavo Alberto Martino) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประจาประเทศไทย นายกุสตาโบ อัลแบร์โต มาร์ติโน เคยดารงตาแหน่งเป็นผู้อานวยการสานักงานความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคอเมริกาเหนือ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา มาก่อน
/- นายฮุน…
– ๒ –
– นายฮุน ซาเรือน (Mr. Hun Saroeun) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่ง ราชอาณาจักรกัมพูชาประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประจาประเทศไทย นายฮุน ซาเรือน เคยดารงตาแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา มาก่อน
ในวันเดียวกัน เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร