วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เวลา ๑๔.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ
สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ และท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ กรรมการ
ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ดังนี้
๑. นายอาทิตย์ เจียมรัตตัญญู ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๔
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ (History) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
๒. นางสาวภณิตา ศิลปวิทยาดิลก ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Arts and Social Sciences) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney) เครือรัฐออสเตรเลีย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๘.๒๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปพระราชทาน
สิ่งของต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน ถุงนอนกันหนาวที่กันความหนาวเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ ๕ องศา และอาหารแห้งที่มีคุณค่าทางโภชนาการ แก่นางแซรัป แอร์ซอย (Mrs. Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน
ชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นการส่วนพระองค์
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑