วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๒.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ภูมิคุ้มกันบาบัดมะเร็ง” (Immuno Oncology) พระราชทานแก่แพทย์ประจาบ้าน ชั้นปีที่ ๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๑๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่
๒๕๖๕ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกาลังชายแดน ในพื้นที่จังหวัดระนอง และจังหวัดปัตตานี ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ (ค่ายรัตนรังสรรค์) ศูนย์เฝ้าตรวจชายแดนร้อยตารวจตระเวนชายแดน ๔๑๕ อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (ค่ายสิรินธร) อาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดตาก อาเภอ แม่สอด จังหวัดตาก ไปทรงติดตามการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๓๙ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จานวน ๑๐๖ คน ร้อยละ ๘๐ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่เหลือเป็นนักเรียนชาวเมียนมาที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาในประเทศไทย โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษา และทอดพระเนตรการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริต่าง ๆ อาทิ โครงการฝึกอาชีพ มีการทอผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น นาไปตัดเย็บเป็นย่าม และชุดชนเผ่า จาหน่ายให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตร มีพืชผัก ไม้ผล และการปศุสัตว์ เพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือนาไปจาหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ รวมถึงโครงการธนาคารโปรตีนราคาถูก ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับนักเรียน และขยายผลสู่ชุมชนโดยรอบ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๒.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามการส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดาริของศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จานวน ๖๒ คน โดยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ได้จัดการเรียนการสอนแบบทางไกล หรือเรียนที่บ้านด้วยเอกสารแบบฝึกหัดใบงาน โดยให้นักเรียน
/ชั้นประถมศึกษา…..
– ๒ –
ชั้นประถมศึกษาไปรับใบงานที่โรงเรียนสัปดาห์ละครั้ง ส่วนชั้นอนุบาลครูจะออกไปแจกจ่ายใบงาน พร้อมผลผลิตทางเกษตรให้แก่นักเรียนตามบ้าน ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนยังประสบปัญหาด้านการสื่อสาร เนื่องจากนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร ซึ่งทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นการสร้างทักษะด้วยการเขียนบรรยาย เขียนตามคาบอก ใช้ภาพเป็นสื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น ด้านทักษะวิชาชีพ ได้ดาเนินงานสนองพระราชดาริ จัดทาฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพการทาอิฐบล็อก เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์พืช และโรงเรือนปลูกผักจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ในการนี้ มีพระราชดาริให้ กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดทาบ่อเก็บกักน้าให้กับทางโรงเรียนเพิ่มเติมสาหรับไว้ใช้ในหน้าแล้ง สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดาเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดตาก อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก