วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ  ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้   เวลา  ๑๘.๑๗  น.   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๕  ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เวลา๐๘.๒๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี                       สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี                                เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง สำนักงานชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่                  จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับ                  เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ และทรงเปิด
อาคาร “บวรธรรม” ณ วัดดอนมูล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เวลา  ๑๓.๑๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม                       ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปทรงบำเพ็ญ                พระราชกุศลในพิธีปฐมฤกษ์สมโภชองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง และทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์วัตถุมงคล               กับทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ เจ้าพญาครานเมือง อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง                   จังหวัดน่าน
เวลา  ๑๓.๑๕  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                          กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “เดอะ เทอร์ตีส์ เฟดเดอเรชัน ออฟ เอเชียน แอนด์ โอเชียเนียน ไบโอเคมีสทรี แอนด์ โมเลคุลาร์ ไบโอโลจิสต์ส์ คอนเฟอเรนซ์ แอนด์ ดิ เอ็ทท์ อินเตอร์เนชันแนล คอนเฟอเรนซ์ ออน ไบโอเคมีสทร์ แอนด์ โมเลคุลาร์ ไบโอโลจี” (The 30th Federation of Asian               and Qceanian Biochemists and Molecular Biologists Conference and the 8th International Conference on Biochemistry and Molecular Biology) และทรงฟังการบรรยายของ “เซอร์ เกรกอรี่ วินเทอร์”                  (Sir Gregory Winter) นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร  สวัสดิวัฒน์ นำ                  “เซอร์ เกรกอรี่ วินเทอร์” (Sir Gregory Winter) เฝ้า เพื่อศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้                   นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา             จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี