วันพุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำ คณะผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุข นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำ คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นางภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
นำ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำ ผู้ตรวจการแผ่นดิน คู่สมรส
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นำ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

/- นายจิรายุ …

– ๒ –

– นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการและผู้บริหารของมูลนิธิสายใจไทย ฯ ผู้แทนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึก เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีบวงสรวง
พระสยามเทวาธิราช ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก