วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง
“อิมมูโน ออนโคโลยี” (Immuno Oncology) พระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรีย เฝ้า กราบทูลลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่