วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๒๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๘.๕๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

– นายฮาจี  อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป (Mr. Haji Ismail bin Haji Abd Manap)  เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา

ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ นางฮาจะฮ์ ไซนับ บินตี อาวัง ฮาจี ตัวะฮ์ (Mrs. Hajah Zainab binti Awang Haji Tuah) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

– นายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (Mr. Christian Rehren Bargetto) เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ นางมาริอา เดล การ์เมน มาร์ติเนซ อะโรเซเมนา (Mrs. María del Carmen
Martínez Arosemena) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

เวลา  ๑๓.๕๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นายเสกสันต์  วจนพงศ์พันธุ์  นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร อำเภอพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี นำ ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๔ ซึ่งทำหน้าที่วิทยากรพิเศษ และสมาชิกสมาคม ฯ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรี  ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

– รองศาสตราจารย์สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทำโครงการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมทบทุนมูลนิธิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือแลลายผ้าทอเมืองลับแล เพื่อพระราชทาน
ตามพระราชอัธยาศัย

– นางสายสม  วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ นายเอกกฤต นารายณ์รักษา และคณะสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาไทยสู่สากล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

เพื่อพระราชทานเป็นค่าอุปกรณ์การศึกษา ชุดนักเรียนและชุดกีฬา แก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส                             โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

/ – ผู้ช่วย …

– ๒ –

 

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ

คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

๑. นางสาวจิราพร  ศิริคำ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดทำระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

๒. นางสาววรรณศิริ   ตั้งคารวคุณ  ผู้แทนกองทุนคุณแม่เพ็ญประภา  ตั้งคารวคุณ และครอบครัว

ตั้งคารวคุณ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

๓. นางสาวศิรินทรา  จงพิพัฒนสุข  รองประธานกรรมการมูลนิธิเริงชัย – สุรีย์มาศ จงพิพัฒนสุข

และคณะผู้บริหาร บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

– นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ คณะกรรมการอำนวยการ

จัดงานร้านกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓  เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นางรัจริน  วงศ์รจิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– พลเอก ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำ

คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเพื่อพระราชทานไว้ใช้ในการประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ดังนี้

๑. นายทรงพล  โง้วรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมมอนเวลธ์ คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด

และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหอยลายเปลือกแช่แข็ง เพื่อพระราชทานไว้ใช้

ในการประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

๒. นายกฤตภาส  สินธวณรงค์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
และกลุ่มบางกอก ยูธ กีฟวิ่งทรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวสาร เพื่อพระราชทานไว้ใช้ในการประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

 

/ ๓. พันโท …

 

 

 

– ๓ –

๓. พันโท ทันตแพทย์หญิง พรเพชร  หรูจิตรวัฒนา  ทันตแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

และนายณัฐพงศ์  หรูจิตรวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหกฤษ แวร์เฮ้าส์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวสาร เพื่อพระราชทานไว้ใช้ในการประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากร
ทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

ในโอกาสนี้  ข้าราชการกรมพระธรรมนูญ  ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย   ต่อจากนั้น

เวลา  ๑๔.๕๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลี่ผิง  หวัง                     อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และนายเจียหมิง  จาง ประธาน บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย
พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๓๗  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า รับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม ดังนี้
– นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

– พลตำรวจเอก  อัศวิน  ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ
– นายธวัชชัย  ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายแพทย์ธาตรี  สุนพงศรี ผู้อำนวยการ
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรม
– นายแพทย์ภูมินทร์  ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคณะ

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการตำรวจพันธุ์ดี
สถานีตำรวจภูธรงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีตำรวจภูธรงอบ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
การดำเนินโครงการตำรวจพันธุ์ดีของสถานีตำรวจภูธรงอบ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พิจารณาดำเนินงาน

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เรียนรู้วิธีการปลูกพืชผักปลอดภัย และเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบ “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยใช้พื้นที่สถานีตำรวจ หรือบ้านพัก ทำเป็นแปลงเกษตรขนาดเล็ก
มีพระราชดำริให้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใกล้เกษียณ เมื่อเกษียณแล้วจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพื่อให้เป็นผู้นำชุมชนปลูกผักปลอดภัยต่อไป

สถานีตำรวจภูธรงอบ เป็นสถานีตำรวจภูธรแห่งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการ ๒๑ นาย ได้ร่วมกันพัฒนาและน้อมนำกิจกรรม “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตท้องถิ่น เริ่มทดลองทำแปลงเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ พื้นที่ปลูกผักสวนครัวล้อมรั้วกินได้ และพื้นที่ปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลานิล และปลาตะเพียน  ปัจจุบันมีสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เข้าร่วมโครงการ

 

/ ๒๐ สถานี …

– ๔ –

๒๐ สถานี จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ การดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริ  ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส
เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนต่อไป

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานสำนักงานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๖ เฝ้า ทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๑ เปิดสอนวิชาสามัญทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ควบคู่กับการสอนนักธรรม – บาลี ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน ๑๑๑ รูป จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมของสามเณรนักเรียน อาทิ โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงการปุ๋ยหมักมหัศจรรย์ นวัตกรรมจากเณรน้อย  กิจกรรมฝึกอาชีพช่างสิบหมู่  งานกรอบพระหล่อ การเขียนภาษาล้านนา  กิจกรรมสหกรณ์  การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และภาษาบาลี  ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม เฝ้า ทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ฯ ซึ่งทรงรับไว้เป็นโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดำริ ฯ ในโอกาสนี้ ทรงร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบพระชาตา ตามประเพณีล้านนา จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ของโรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สามเณรนักเรียน มีความรู้ด้านการเกษตร
โดยเริ่มดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปัจจุบันสามารถนำผลผลิตบางส่วนมาประกอบอาหารได้แล้ว
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร