วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

– ว่างพระราชกิจ –