วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชมงคลวชิรานุกูล วิบูลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเจริญธรรมบรรพต
อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง
ที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ไปทอดพระเนตรโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ โครงการผลิตพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลหนองไผ่ล้อม และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ทรงติดตามการดำเนินโครงการ
ตามพระราชดำริภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้แก่ กลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ ปัจจุบัน มีสมาชิก
๖๓ คน ในปี ๒๕๖๔ มีพื้นที่ปลูกข้าว ๗๐๙ ไร่ มีผลผลิตผ่านเกณฑ์ ๓๒๔ ตัน โครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน โดยชุมชน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลระแงง เพาะกิ่งพันธุ์ไม้ผล ๑๐ ชนิด โครงการ “ทางนี้มีผล
ผู้คนรักกัน” ตำบลช่างปี่ ตำบลแตล และตำบลระแงง โดยพระราชทานกิ่งพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี และพืชอาหารให้ชุมชนนำไปปลูกริมถนนและที่สาธารณะในหมู่บ้าน ให้คนในชุมชนร่วมกันดูแล เมื่อมีผลผลิตสามารถแบ่งปันเพื่อการบริโภคในชุมชน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกกของราษฎรบ้านหนองไผ่ ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา
ได้ส่งเสริมและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้หัตถกรรมพื้นบ้าน โดยโครงการภัทรพัฒน์ ร่วมกับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำเสื่อกกมาออกแบบให้ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ โครงการภัทรพัฒน์ ยังร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำโครงการพัฒนาการออกแบบอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากต้นกก โดยยังคงรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เวลา ๑๑.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน บ้านหนองแคน อำเภอสำโรงทาบ เริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๓ คน ปี ๒๕๖๔ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพ ส่งจำหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ๑๒.๙ ตัน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการพัฒนา
เสื่อกกของสมาชิก ฯ เริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๖๑ จากเดิมทอเสื่อลายพื้นบ้าน โครงการภัทรพัฒน์ ร่วมกับ

/สถาบันเทคโนโลยี…

 

 

– ๒ –

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาพัฒนาลวดลาย เน้นความประณีต แนะนำเทคนิคการใช้สี พร้อมประยุกต์ทอกับเศษผ้า และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ที่รองแก้ว กระเป๋า และประดับเฟอร์นิเจอร์ ในปี ๒๕๖๕ มีพระราชดำริให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ มาส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นบ้านแก่สมาชิก ๑๒๘ คน ในโครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อาทิ ว่านหอมแดงฝาง แก่นเข และมูลช้าง โดยโครงการภัทรพัฒน์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฝึกอบรมเทคนิคการย้อมเส้นไหม ช่วยออกแบบแนะนำการทอลายใหม่ อาทิ ลายลีลาวดี และลายดอกหอม
เวลา ๑๓.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ ทอดพระเนตรการผลิตและเก็บสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” มีสมาชิก ๑๒ กลุ่ม ๘ อำเภอ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ รวม ๔๒๒ คน พื้นที่ปลูก ๓,๙๑๓ ไร่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา ซื้อพันธุ์ข้าวที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมาสี เพื่อบรรจุจำหน่าย
ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่าข้าวหอมมะลิ “จันกะผัก” ด้านโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน
“เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ สามารถผลิตกิ่งพันธุ์ได้ ๑๐ ชนิด ส่วนใหญ่เป็นมะม่วง หว้า และมะขามเปรี้ยว มีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมการทำการเกษตร เช่น กรมวิชาการเกษตร พัฒนาการปลูกถั่วลิสงพันธุ์ “ขอนแก่น ๖” เริ่มปลูกในปี ๒๕๖๓ ปัจจุบันปลูกได้ดี เมล็ดใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการทำสูตรปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนการใช้น้ำจากสระน้ำพระราชทาน สำนักงานสารสนเทศ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในสระน้ำพระราชทานให้เพียงพอแก่การเพาะปลูก ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรการส่งเสริมอาชีพที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิชัยพัฒนา สถาบันการศึกษาและบริษัทเอกชน พัฒนาทักษะแก่ราษฎร สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานชลประทาน
ที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์