วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๓ (BAB 2022) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึก ภายหลังจากทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน