วันพุธ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เวลา ๑๘.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ณ ที่นั้น นางพาตีเมาะ
สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จเข้า
ห้องโถงมัสยิดกลาง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวัฒนา อาบีดีน ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญ
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และนายสมาน
ก้อพิทักษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางพาตีเมาะ สะดียามู
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
ทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ แล้วกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ
รองชนะเลิศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสิน
และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ที่ระลึก เสร็จแล้ว
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ขอดูอาร์ ขอพรจากพระเจ้า ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลาม
ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ คณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ ร่วมฉายพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติประวัติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร
นิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านกูแบสีรา
ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎร เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งทรงรับทราบปัญหาความเดือดร้อน
/ ของราษฎร …

– ๒ –

ของราษฎร เนื่องจากที่อยู่อาศัยและที่ทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง อีกทั้งยังขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
และทำการเกษตร โดยทรงให้แก้ไขปัญหาทั้งระบบ ทำให้ราษฎรมีที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตร ไม่ประสบปัญหา
น้ำท่วมขังและมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง รวมถึงมีอาชีพเสริมในการทำงานศิลปาชีพ ทำให้ราษฎร
มีรายได้เสริม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยังประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านกูแบสีรามาจนถึงปัจจุบัน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นำชุมชน และราษฎรบ้านกูแบสีรา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
และทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อาทิ พืชผักต่าง ๆ และข้าวเฉี้ยง ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของบ้านกูแบสีรา รวมถึงการแปรรูป
ผลผลิตข้าวเฉี้ยงเป็นขนมข้าวพอง ซึ่งราษฎรได้เคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ สมดังคำขวัญของชุมชนที่ว่า “ทุ่งข้าวรวงทอง สายน้ำพระราชทาน อาหารเลิศรส” จากนั้น ทอดพระเนตรสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานี อาทิ น้ำตาลโตนด จากอำเภอยะหริ่ง
ผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติจากพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของจังหวัด กระเป๋าย่านลิเภา ผ้าคลุมผมปักลายขอพระราชทาน
และทอดพระเนตรการสาธิตการร้อยลูกปัดมโนราห์จากอำเภอแม่ลาน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
ที่ได้สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง
สำนักพระราชวัง และกรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี
และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ อาทิ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
กุมารเวชศาสตร์ รังสีวิทยา จักษุวิทยา และโสต ศอ นาสิกวิทยา รวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรม ในการนี้
กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานี ได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน คือ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) สำหรับตรวจหัวใจ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) สำหรับตรวจภายในช่องท้อง และเครื่องตรวจเฉพาะทางโสต
ศอ นาสิก สำหรับตรวจภายในช่องหู คอ และจมูก มาตรวจในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีประชาชนมาเข้ารับบริการ
จำนวน ๗๕๗ คน โรคที่พบมาก ได้แก่ โรคต้อเนื้อ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคบ้านหมุน โรคฟันผุ และความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ในการนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคความผิดปกติในการขับกรดของท่อไตส่วนปลาย โรคภาวะหัวใจส่งกระแสไฟฟ้าผิดปกติ โรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ ๓ และผู้ป่วยประสบเหตุเหยียบกับระเบิด
ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาทั้ง ๒ ข้าง และต้องผ่าตัดขาทั้ง ๒ ข้าง จากนั้น ทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ และราษฎรจากอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัย
จัดทำเป็นอาหารกล่อง พระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

/ เวลา …

– ๓ –

เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และคู่สมรส พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดงาน ฯ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
เวลา ๑๒.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร ทรงบรรยาย เรื่อง การกำเนิด
ของเซลล์มะเร็ง (Oncogenesis) แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี