วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นวันที่ ๑ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความสาเร็จทางการศึกษาของบัณฑิตนั้น นอกจากจะได้มาจากความพากเพียร
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้ว ยังมาจากความใฝ่ดีของแต่ละคนด้วย บุคคลผู้มีความใฝ่ดี คือมีใจที่มุ่งดีมุ่งเจริญ
ย่อมประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ถูกที่ควร ทั้งคิดดี พูดดี ทาดี หมั่นพัฒนาตนเองไปในแนวทางที่ถูกต้องดีงาม ดารงตนมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และยึดถือคุณธรรมอย่างมั่นคงอยู่เสมอ เมื่อออกไปประกอบกิจการงาน ก็นาความรู้ความสามารถไปใช้แต่ในทางที่สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์แท้แก่เพื่อนมนุษย์และสังคมส่วนรวม จึงขอให้บัณฑิตทุกคน มั่นคงในความใฝ่ดีมุ่งดีมุ่งเจริญไม่เสื่อมคลาย จะได้สามารถสร้างความสุขความเจริญให้แก่ชีวิต พร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ เจแอล ๐๓๑ กลับจากการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ