วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงาน “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก” ประจาปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พระตาหนัก ภูพานราชนิเวศน์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจาอาเภอรัตนบุรี ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ เรือนจาอาเภอรัตนบุรี อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์