วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๒๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา ๑๘.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวาย
ราชสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๘.๕๗ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการ

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิ ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๑๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น รุ่นที่ ๑๑ และครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ กับนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๕ รุ่นที่ ๖ รุ่นที่ ๗ รุ่นที่ ๙ และรุ่นที่ ๑๐ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ และรับพระราชทานทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ในโอกาสนี้ คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๑๔ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

โครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

และเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล และจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ ที่ผ่านมามูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน ฯ ไปแล้ว ๖๐๘ ล้านบาท มีนักเรียน
ที่ได้รับทุนพระราชทาน ฯ ไปแล้ว รวม ๑๓ รุ่น จำนวน ๒,๐๘๘ ราย ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ จนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า พร้อมจัดให้มีระบบการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ บ่มเพาะให้มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม ปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไปแล้ว รวม ๗ รุ่น จำนวนเกือบ ๘๐๐ ราย ซึ่งร้อยละ ๖๖
ได้กลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน

สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๑๕๒ ราย และมีนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๖ ถึงรุ่นที่ ๑๓ จำนวน ๑,๐๑๒ ราย ที่อยู่ระหว่างศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ได้รับทุนพระราชทาน ฯ ต่อเนื่อง รวมเงินทุนพระราชทานในปีการศึกษานี้ จำนวนทั้งสิ้น ๙๔ ล้านบาท ส่วนนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ ๑๑
ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในปีการศึกษานี้ ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น รุ่นที่ ๑๑ จำนวน ๑๐ ราย

 

/ ที่มีผลการเรียน …

 

– ๒ –

 

ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีจิตอาสา รวมทั้งครูดีเด่นจากทุกภูมิภาค จำนวน ๘ ราย เป็นครูที่มีความทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรแก่การยกย่อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ

นอกจากนี้ ในปีนี้เป็นปีที่สองที่ได้มีการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร เข้ารับทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีละ ๑๐ ทุน
โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ ในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน ๑๐ ราย ทุกรายได้รับการบรรจุเข้ารับราชการที่กระทรวงต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และจะปฏิบัติราชการ
ที่ส่วนกลางเป็นเวลา ๒ ปี จากนั้น จึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เมื่อสำเร็จการศึกษาจะกลับไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนต่อไป

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ซึ่งนักเรียนทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดี มีคุณธรรม และความรู้ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ และตอบแทนคุณแผ่นดิน

เวลา ๑๕.๐๒ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นางสาวนารี  ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด นำ คณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุด และสมาคมภริยาอัยการ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส และคณะ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

๑. นายอรรถพล  เสือคำรณ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง และคณะ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมสืบสานโครงการพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมทบทุนโรงเรียนพระดาบส

๒. นางพะเยาว์  เภตรานนท์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษา “นางพะเยาว์  เภตรานนท์” โรงเรียนพระดาบส

– นายกัณฑพัฒน์  ทองเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา นำ

นายกิติศักดิ์  นิโรจน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

/ – นายสารัชถ์ …

 

 

– ๓ –

 

– นายสารัชถ์  รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล

เวลา ๐๗.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ ๖๘ ปี และทรงเปิดห้องปฏิบัติการทักษะทางสัตวแพทย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายสัตวแพทย์นิพนธ์  ตันติพิริยะพงศ์ นายกสมาคม
นิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ เฝ้า ถวายโล่รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นสัตวแพทยศาสตร์ ผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕

เวลา ๑๔.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จ         ออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พระราชทาน
พระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้

– นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะ เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และมูลนิธิจุฬาภรณ์

– ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า ในโอกาสดำรงตำแหน่ง

เวลา ๑๔.๒๓ น. น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญผ้าห่มกันหนาว กับชุดยา และเวชภัณฑ์พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนบ้านบ่อกรุวิทยา อำเภอเดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนบ้านทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี