วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เที่ยวบินที่ อาร์ทีเอเอฟ ๒๔๐ กลับจาก
การเยือนประเทศมองโกเลีย ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง