วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง “มะเร็งวิทยา” (Oncology) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
เวลา ๑๕.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรม โมโค อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่
พระพรหมวชิรเวที ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจาร สุวิธานปริยัติดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์
ไปถวายแด่พระพรหมวชิรสุธี สีลาจารวิมล โกศลวรกิจจานุกิจ พิพิธคุณาลังการ ธรรมทานธุราทร ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร