วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๗ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการอำนวยการและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ
และจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ประธานกรรมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศ นำ
ผู้แทนกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายนครินทร์ รัตนกิจสุนทร ผู้ว่าการภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อขจัดโปลิโอ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสิริพร ภาณุพงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นำ นางสาวนวพร
ทองน้ำตะโก และนางสาวประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน และสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ ๑๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำ นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๒
– พลตรีหญิง อังคณา สุเมธสิทธิกุล ประธานมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาค
จากผู้มีจิตศรัทธา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายอาทร สีตวรรณมาศ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางนันทิยา อินทรลิบ ผู้อำนวยการจัดงาน “แบงค็อก เชฟ แชร์ริตี้ กาลา ดินเนอร์
ประจำปี ๒๐๑๙” (Bangkok Chefs Charity Gala Dinner 2019) นำ คณะกรรมการจัดงาน ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้
บ้านแม่ขอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
/- นายพิสิฐ…..

– ๒ –

– นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๒
และการจัดการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำ เกษตรกรที่มีผลงาน
ดีเด่นจากคัดเลือกของสภาเกษตรกรแห่งชาติในโครงการคัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฺฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายจูเซ็ปเป้ เด วินเซ็นทิส ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่และกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เรื่องการดำเนินการด้านบุคคล
ไร้รัฐไร้สัญชาติ
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,
ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร