วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๘.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดสวนป่า ระยะที่ ๒ – ๓ ณ สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างสวนป่า ระยะที่ ๒ – ๓ ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดาเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดสวนป่าดังกล่าว เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายสวนเบญจกิติ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงการคลัง และ อธิบดีกรมธนารักษ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “สวนป่าเบญจกิติ” ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสวนป่า ระยะที่ ๒ – ๓ ในสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปลูกต้นรวงผึ้ง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
สวนสาธารณะ “เบญจกิติ” จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยพัฒนาพื้นที่เดิมของโรงงานยาสูบ เนื้อที่ประมาณ ๔๕๐ ไร่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ และให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ต่อมาในปี ๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ ว่า “เบญจกิติ” โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ สวนน้า มีเนื้อที่ ๑๓๐ ไร่ โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบจัดสร้าง เมื่อแล้วเสร็จ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดสวนน้าแห่งนี้ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ และกรมธนารักษ์ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบารุงรักษาและบริหารจัดการ
/และส่วนที่ ๒ …
– ๒ –
และส่วนที่ ๒ สวนป่า มีเนื้อที่ ๓๒๐ ไร่ แบ่งพื้นที่จัดสร้างเป็น ๓ ระยะ เมื่อปี ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ ได้จัดสร้างสวนป่า ระยะที่ ๑ มีเนื้อที่ ๖๑ ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และส่งมอบพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลบารุงรักษาและบริหารจัดการ ต่อมาในปี ๒๕๖๓ กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่า ระยะที่ ๒ และ ๓ มีเนื้อที่ ๒๕๙ ไร่ โดยมีแนวคิดเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปลูกป่าในใจคน ด้วยการเป็นสวนป่าสาหรับคนเมือง มุ่งเน้นให้มีพื้นที่สวนป่ามากที่สุด โดยเก็บรักษาต้นไม้เดิมทั้งหมดไว้ และปลูกต้นไม้เพิ่มกว่า ๗,๐๐๐ ต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของสวนป่าให้มีความโดดเด่น จึงได้กาหนดให้มีพรรณไม้ใหญ่แตกต่างกันไปในแต่ละจุด เพื่อให้มีต้นไม้หลากสีสลับและหมุนเวียนกันในแต่ละฤดู อีกทั้งมีเส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทางสาหรับจักรยาน โดยมีต้นไม้กั้นอย่างเป็นสัดส่วน ระยะทางรวม ๔ กิโลเมตร และมีทางเดินลอยฟ้า ระยะทาง ๑.๖ กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมทัศนียภาพของสวนป่า และสามารถออกกาลังกายด้วยการเดิน – วิ่ง เชื่อมไปยังสวนน้าได้อีกด้วย ทั้งนี้ การก่อสร้างสวนป่า ระยะที่ ๒ และ ๓ กรมธนารักษ์ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกเป็นผู้ดาเนินการจัดสร้างจนแล้วเสร็จ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชมงคลวชิโรภาส วิลาสธรรมคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดสามัคคี อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวชิรกิจโสภณ วิมลภาวนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต “๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร