วันพุธ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๒

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๑๘  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  จากพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  ไปในการพระราชทานเพลิงศพ  พลตรี สำเริง  ไชยยงค์ ม.ป.ช., ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๕  ณ เมรุหลวงพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๕.๓๙  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา        พระราชวังดุสิต  พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ                           กับพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา        ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า โรงเรียนเหล่าเป็นพื้นฐานและรากฐาน ในการฝึกฝน เพื่อสร้างนายทหารสัญญาบัตรมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพ ตามภารกิจหน้าที่ ของทหารในเหล่าทัพนั้น ๆ ผู้ที่สำเร็จตามหลักสูตรจะได้รับการฝึกและศึกษาเป็นพื้นฐาน เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรในเหล่าทัพ และการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีนั้น ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างอยู่ที่ตนเอง ที่จะต้องใส่ใจ  ใฝ่รู้   และพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าในทางที่ถูก โดยยึดและต่อยอดจากพื้นฐานความรู้เบื้องต้น ที่ตนได้รับการศึกษาปูพื้นฐานมา ขอให้ทุกคนดำรงอยู่ในวินัยและศีลธรรม จรรยาบรรณที่ดี และมีศรัทธาที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อชาติ ประชาชน และสถาบันของประเทศต่อไป

เวลา  ๑๘.๕๓  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  ไปทรงเปิด “งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐” ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ในการนี้ พระราชทานรางวัลแก่นายฮาฤทธิ์  พวงมณี  ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรี ประเภททั่วไปชาย และนางสาวการีมะห์  หะยีบาราเฮง ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปหญิง กับพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงชีวประวัติของท่านศาสดามุฮัมมัด โดยเฉพาะในข้อที่ว่า ท่านสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกรณียกิจ                ได้อย่างสมบูรณ์ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์นั้น นับว่ามีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง   เพราะเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม    ดังนั้น หากชาวไทยมุสลิมทุกคน จะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านศาสดามุฮัมมัดในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้        ด้วยการตั้งใจศึกษาหลักธรรมคำสอนของท่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกตรง แล้วน้อมนำมายึดถือปฏิบัติ              ในการดำรงชีวิตอย่างเคร่งครัดและจริงใจแล้ว ก็จะเป็นทางหนึ่งในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอย่างดีที่สุด และส่งเสริมให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญในชีวิต ตลอดจนอยู่ร่วมกับทุกคน ทุกเชื้อชาติศาสนา   ได้อย่างผาสุกร่มเย็นตลอดไป

                   จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นำกล่าว ขอพรหรือกล่าวดูอาว์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นภาษาอาหรับ

 

/ในวันเดียวกันนั้น…

-๒-

 

ในวันเดียวกันนั้น  เวลา  ๐๙.๕๑  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                           เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ                  เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๖๔ เสด็จพระราชดำเนินเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                     จะทรงเป็นประธานการลงนามการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลาบันทึก                ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างสำนักบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติก              แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทรงเปิดป้ายห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยแอนตาร์กติก ไทย – จีน สิรินธร ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งจะทรงเข้าร่วมการประชุมสภารางวัลหลุยเซวู ซึ่งเป็นรางวัลเพื่ออารยธรรมของโลก นอกจากนี้                    จะทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ในกรุงปักกิ่ง เมืองรุ่ยจิน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า