วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๕  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การศึกษานั้น  คือรากฐานสำคัญของชีวิตคน หากรากฐานมีความหนาแน่น

แข็งแกร่งแล้ว  บุคคลก็จะสามารถสร้างตัวสร้างชีวิต  ให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืนได้  บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูง  นับว่ามีรากฐานชีวิตอันหนักแน่นมั่นคง  ด้วยมีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์
จากการศึกษาเล่าเรียน  เป็นคุณสมบัติติดตัวอยู่  จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจ  ที่ได้อุตสาหะศึกษาเล่าเรียน   เสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ชีวิตมาโดยตลอด  และขอให้มั่นใจ  ที่จะนำความรู้และคุณสมบัติซึ่งได้
สร้างสมอบรมมานั้น  ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้น  ให้ชีวิตมีความเจริญมั่นคงยิ่ง ๆ  ขึ้นไป  ถ้าทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติให้ได้ดังนี้  ประโยชน์และความดีความเจริญก็จะบังเกิดขึ้น  ไม่เพียงแก่บัณฑิตแต่ละคนโดยเฉพาะตนเท่านั้น  หากยังแผ่ขยายไปถึงส่วนรวมและชาติบ้านเมืองด้วย

เวลา ๑๒.๐๓  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  เป็นวันที่ ๑

เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นำ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ กับดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น ครั้งที่ ๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติยศ

เวลา ๑๑.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ “ช้างขาวเกมส์”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ “ตราดเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ดังกล่าว ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๒ –

 

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๐๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครอง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา