วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                         พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ  ที่  ๖  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
อนึ่ง  เมื่อวันอังคาร ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา  ๑๒.๕๙  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
เวลา  ๑๔.๓๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ อาทิ โรงเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม เลี้ยงกุ้งมังกรเลน ปลาการ์ตูน ปลาตะคองเหลือง ปลาขี้ตังเป็ด ปลาทู โรงตัดแต่งสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผักกาดทะเล พืชทะเลที่มีสารพฤกษเคมี ต้านอนุมูลอิสระ
และมีโปรตีนสูง นำไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลายอย่าง ขยายผลสู่ชุมชนสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง นาเกลือจำลอง แสดงกระบวนการผลิตเกลือทะเล แปรรูปและเพิ่มมูลค่าเกลือทะเล นำน้ำที่เค็มจัดจากการเลี้ยงไรน้ำเค็ม ส่งไปยังแปลงสาธิตการทำนาเกลือ ได้ผลผลิตเป็นดอกเกลือ เกลือแกง ดีเกลือ และดินขี้แดดนาเกลือใช้ทำปุ๋ย ปัจจุบัน มีการนำเกลือจืด แปรรูปเป็นแป้งร่ำ เพื่อนำไปใช้บำรุงผิว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกลือทะเล จากนั้น ทอดพระเนตรการเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย หรือไรน้ำเค็ม ระยะต่าง ๆ ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอาร์ทีเมีย และการบรรจุอาร์ทีเมียแช่แข็ง การเลี้ยงอาร์ทีเมียที่ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ เป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ จำหน่ายเป็นอาหารสัตว์น้ำ ให้โปรตีนสูง วิธีจำหน่ายมี ๒ แบบ คือ แบบมีชีวิตและแบบแช่แข็ง ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนในฟาร์ม ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ เกิดขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรชาวประมงได้เรียนรู้การทำฟาร์มอย่างถูกวิธี ด้วยทรงห่วงใยเกษตรกรชาวประมงที่ประสบปัญหาการจับสัตว์น้ำพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว หากต้องออกเรือประมงไปจับสัตว์น้ำไกลชายฝั่งต้นทุนจะสูงขึ้น ประกอบกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลเริ่มเสื่อมโทรม โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จัดตั้งเป็นฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ แบ่งเป็นฟาร์มย่อย ๆ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามระดับความเค็ม
น้ำและของเสียจากการเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนหนึ่ง จะหมุนเวียนลงคลองส่งน้ำที่มีสาหร่ายทะเลและไม้ป่าชายเลนช่วยดูดซับสารอาหาร ส่วนหนึ่งจะลงสู่บ่อเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย ซึ่งจะกรองอินทรียสาร ก่อนส่งน้ำไปตากยังแปลงนาเกลือ ได้ขี้แดดนาเกลือ นำไปทำปุ๋ยหรือสารอาหารพืช ปัจจุบัน ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ ดำเนินงานมา ๑๕ ปี ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น ชาวประมงสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมีการส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร