วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และผู้บริหารศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร
ครั้งที่ ๑๑ รูปแบบ “เวอร์ชวล รัน” (Virtual Run) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายชิน ยามาชิตะ ประธานบริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซ์เปรส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ)
– นายเสมอ เลียบจันทร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการบรรพชาสามเณร สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ)
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะผู้จัดทำหนังสือสร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด ฉบับอักษรเบรลล์ มูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าว
เพื่อพระราชทานแก่สถานศึกษาสำหรับคนตาบอด และคนตาบอดทั่วประเทศ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ
นายสมควร ไพชยนต์วิจิตร และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน
เพื่อการจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย?
เวลา ๑๔.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวเกรซ สิริวัฒนเวคิน และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) ใช้ในการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้ากาก
ฟอกอากาศ เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย
๒. นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) ใช้ในการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
๓. นายวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิเบญจรงคกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) ใช้ในการพัฒนา
ห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
– นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
“ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยาย เรื่อง “การเกิดเนื้องอก” (Oncogenesis) พระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
เวลา ๐๙.๒๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
ณ หอประชุมวัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง