วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๖  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๓.๕๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาด

สรรเสริญ และประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จากนั้น

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย

ครั้งที่ ๓๕๑ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ  สุวฑฺฒโน)

สภากาชาดไทย

เวลา  ๑๐.๐๙  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ

เรื่อง การกำเนิดของเซลล์มะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ณ อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา  ๑๑.๔๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ ศาลาประชาคม

ที่ว่าการอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๕.๐๕  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๒๐.๑๓  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ                 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง

จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไป

ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่