วันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายเคน อิวาโมโต้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จากัด นา คณะผู้บริหารของบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถโดยสาร ขนาด ๖ ล้อ ในโอกาสครบ ๖๐ ปี ของบริษัท ฯ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวอริสรา ทองบริสุทธิ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี
๒. นายวรการ จงพิพัฒนสุข กรรมการบริหาร บริษัท สานักพิมพ์วัฒนาพานิช จากัด และ นางสาวสุคนธา สินธพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
๓. นางสาวประภาพร ปิยะดิษฐ และนางคาตา บุญอานวย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๔. นายปรีชา ลิ้มอั่ว กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพุทธบารมี และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจาปี ๒๕๖๒ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๕. พันเอกหญิง อมรรัช ศรีบัว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๗๖ ตั้งอยู่ที่ตาบลโคกม่วง อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๖๖๘ ตั้งอยู่ที่ตาบลบ้านพริก อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิ ชัยพัฒนา
๖. นางจันดา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ในโอกาสที่บริษัท ฯ ดาเนินกิจการในประเทศ ครบ ๒๗ ปี สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และคณะกรรมการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
/เวลา ๑๐.๒๓ น. …
– ๒ –
เวลา ๑๐.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นา นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมคู่สมรส และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้อุทิศปฏิบัติตนในการน้อมนาแนวพระราชดาริมาขับเคลื่อนในการ “บาบัดทุกข์ บารุงสุข” แก่ประชาชนดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัล “เพชรดอกแก้ว” ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมคู่สมรส ที่จะเกษียณอายุราชการ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาด้วย
เวลา ๑๔.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางรัตนา เตชะพันธ์งาม นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นา คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสิรินธร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางวาสนา มุทุตานนท์ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ นา คณะกรรมการ จัดงานแสดงดนตรีการกุศล “แคช คัลเลอร์ ฟอร์ กู๊ด” (Catch Color for Good) พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว สมทบทุนโครงการ ในพระราชดาริ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานประจาปีของสโมสร ฯ
– รองศาสตราจารย์สุปรียา ควรเดชะคุปต์ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร
ชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทางานหลังเกษียณอายุราชการ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– นางสาวภควดี (มาลากุล) กันภัย พร้อมด้วยสมาชิกในราชสกุลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– นางศศิวิมล นพสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะทางานโครงการ ด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
/- นายเอกกมล …
– ๓ –
– นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นา คณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการประกวดการอ่านอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์ธนัญชัย ศรมา (Prof. Dr. Dhananjaya Sharma) หัวหน้าภาควิชาศัลยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ของรัฐ เมืองจาบาลเปอร์ รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย
เวลา ๐๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้าห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๐.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๔.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๓ ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมเทศบาลตาบลบางจัก และพื้นที่อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง