วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคล
ต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายนิพนธ์ เสียงจันทร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้า ถวายสิ่งของด้วย
– พลตรีหญิง สายสมร เฉลยกิตติ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำ
คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการ
รับบริจาคของมูลนิธิ ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๔๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปยัง
ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ทรงรับแจกันดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อจากนั้น
พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะองคมนตรีและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธานวุฒิสภา
สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและคู่สมรส ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้บัญชาการกองทัพไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เฝ?า ถวายเงิน และสิ่งของ และถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จแล้ว
พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะโรงเรียน มูลนิธิ สมาคม หน่วยงาน และคณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า ถวายเงิน และสิ่งของ และถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ทรงรับเงินที่หน่วยงาน และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ถวาย พระราชทานแก่มูลนิธิต่าง ๆ ที่มาเฝ้า
และพระราชทานเงินที่มูลนิธินำมาถวาย คืนแก่มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
แก่ประชาชนต่อไป