วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๔๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
ออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเอก ธนรัชฏ์ หิรัญบูรณะ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖
– นางสาวร่มพิศม์ศรี น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ และคณะกรรมการดำเนินการ
จัดการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินการจัดการประกวด ฯ
– นายคเณศ ประสาท ธกาล (Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เอกอัครราชทูตเนปาล
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอนิมา อาจารยะ ธกาล (Mrs. Anima Acharya Dhakal) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทรา
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของ
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินพิเศษ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ