วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๘  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๑๗.๒๑   น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร และวัดราชโอรสาราม

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  เสด็จเข้ามณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ

ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ  ต่อจากนั้น

เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า                        หน้าอาสน์สงฆ์  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชญ์  พระประธานพระอุโบสถ  แล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน  พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา  จากนั้น  เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูล
รายงานจำนวนพระสงฆ์  จบแล้ว  ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร  แล้วประนมพระหัตถ์
ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน  ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม  ทรงประเคน
ผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒  เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว  พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน
ออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์
ผู้ครองผ้าพระกฐิน  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น  พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้ นายสุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กราบบังคมทูลประวัติความเป็นมาการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร  กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และกราบบังคมทูล
เบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  รับพระราชทานของที่ระลึก  เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  ทรงลาพระสงฆ์  ทรงรับการถวายของที่ระลึก ทรงรับการถวายความเคารพ
ของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท   ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถ
ไปยังบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร  ด้านหน้า
ของอาคารเบญจมราชวรานุสรณ์   ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดพระวิสูตรคลุมพระรูป สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร  กองทหารเกียรติยศพระราชานุสาวรีย์ ฯ ถวายความเคารพ ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์  ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมแผ่นป้ายคำจารึกที่ฐานพระรูป ฯ จากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ                ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชโอรสาราม

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร นี้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา                  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้น ในโอกาสครบ ๑๑๖ ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

 

/ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ…

-๒-

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ด้วยทรงดำรงพระราชอิสริยยศ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกแห่งพระราชวงศ์จักรี  พร้อมกับจัดสร้าง
อาคารปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จ                        พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓  พร้อมกับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์”

เวลา  ๑๘.๕๔   น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสาราม

เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชโอรสาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าหน้าอาส์นสงฆ์  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตร
ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมที่กำพูนพปฎลสุวรรณฉัตร ทรงถือสายสูตรยกนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้นเหนือพระพุทธ
อนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถ  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย
ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ
อนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรม
ราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับ
พระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์  จบแล้ว  ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร  แล้วประนมพระหัตถ์
ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน  ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม  ทรงประเคน
ผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒  เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน
ออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์
ผู้ครองผ้าพระกฐิน  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น  นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ของที่ระลึก  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  ทรงลาพระสงฆ์  ทรงรับการถวาย
ของที่ระลึก  ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ
ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

นพปฎลสุวรรณฉัตร  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกขึ้นเหนือ                    พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้  ด้วยทรงพระราชศรัทธาที่จะทรงทำนุบำรุงเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ทรงพระกรุณา                   โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบูรณะนพปฎล
สุวรรณฉัตร โดยให้กรมศิลปากร ร่วมกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ดำเนินการเพื่อทดแทนของเดิม
ที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา  ให้กลับมามีสภาพดีดังเดิม

 

/ เวลา  ๑๐.๑๐  น.  …

 

-๓-

 

เวลา  ๑๐.๑๐  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่
๘ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เวลา ๑๔.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
แด่พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย  และมอบเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕  ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๗.๔๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ กองบังคับการควบคุมสุริโยทัย อำเภอเมืองนราธิวาส  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๙ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่ ๔๔ อำเภอสายบุรี สถานีตำรวจภูธรยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อนึ่ง  เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  เวลา  ๐๘.๑๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ
วิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  และพระราชทานทุนการศึกษา “ศรีเมธี” แก่นิสิต
ที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  กับพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียน
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รุ่นที่ ๖ ณ อาคารเรียนรวมสถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ในการนี้  พระราชทานพระราโชวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย  ต่อจากนั้น  เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดห้องปฏิบัติการวิจัย “วังจันทร์ แอดวานซ์ อินดัสเตรียล แล็บส์”(Wangchan Advanced Industrial Labs)  ณ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเซนเซอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์  โอกาสนี้  ทอดพระเนตรผลงานของนักวิจัยไทยที่ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดช่องว่างระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร  เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพแห่งอนาคต ได้แก่ โครงการปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจากภาพถ่ายเนื้อเยื่อย้อมสี   โครงการ B-Sense เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับติดตามคุณภาพการหายใจขณะนอนหลับ
ชุดตรวจจับการทำงานของหัวใจหลายรูปแบบและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดูแลคนไข้โรคหัวใจ  โครงการ Hero ระบบหุ่นยนต์ชนิดควบคุมระยะไกลเพื่อตรวจสอบภายในถังบรรจุปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  โครงการ Black Mirror หรือเทคนิคการควบคุมการเคลื่อนไหวแบบใหม่ สำหรับหุ่นยนต์มีขา หรือหุ่นยนต์แมลงเพื่อประยุกต์ใช้

/ ในการสำรวจ …

 

-๔-

 

ในการสำรวจและตรวจท่อส่งก๊าซใต้ทะเลในอุตสาหกรรม   และระบบควบคุมโดรนอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย
และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของมนุษย์ในระบบอุตสาหกรรม   เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
โรงเรือนสาธิตเทคโนโลยีชีวภาพ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ทรงรับฟังการบรรยายสรุปโครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ Net Zero เกษตรยั่งยืนและอาหารปลอดภัย และโครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมชีวภาพและชุมชนที่ยั่งยืน ณ จังหวัดน่าน  โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการทดสอบสารบำรุงพืชชีวภาพเพื่อการปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งสามารถตรวจวัดได้แม่นยำ รวดเร็ว เป็นประโยชน์กับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในระดับอุตสาหกรรม

เวลา  ๑๓.๐๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ และ
กลุ่มธุรกิจใหม่ของ ปตท.  ณ ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  โอกาสนี้  ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้านวัตกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการวังจันทร์วัลเลย์ : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions  นิทรรศการนวัตกรรมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการดักจับ กักเก็บ และใช้ประโยชน์  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ช่วย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด  นิทรรศการนวัตกรรมด้าน Life Science  ด้าน AI & Robotics  และด้าน EV Ecosystem หรือนวัตกรรมเพื่อยานยนต์ไฟฟ้า ต่อจากนั้น ทอดพระเนตร
การสาธิตอุปกรณ์นวัตกรรม E-Plus by Nuovo Plus  ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน สำหรับระบบกักเก็บพลังงานที่สามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ

ในวันเดียวกันนั้น  เวลา ๑๗.๑๒ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  ซึ่งเป็นแหล่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและวิจัยด้านการเกษตรแก่นักเรียน นักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และเกษตรกร ผ่าน “โรงเรือนต้นแบบ” หรือ “ฟาร์มอัจฉริยะ”
ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่
มาประสานให้เข้ากับการเกษตรแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล  โอกาสนี้
ทรงรับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต อาทิ การจัดแปลงไม้ผลเศรษฐกิจและแปลงกาแฟ การปลูกผักในโรงเรือนและการปลูกสมุนไพรใต้ต้นยางพารา การปลูกเห็ดเยื่อไผ่ในโรงเรือน  และการจัดการน้ำต้นทุนของแปลงเกษตร  ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารรัตนเกษตร ทรงรับฟังการบรรยายสรุปการฝึกอบรมหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขั้นก้าวหน้า ประเภทใช้งานเพื่อการเกษตร แก่ครู นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  เพื่อให้มีความรู้ และทักษะในการบินโดรนเพื่อการเกษตรด้วยความปลอดภัย เป็นประโยชน์แก่เกษตรรุ่นใหม่   โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอัศวิน โรมประเสริฐ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท อีซี่ (๒๐๑๘) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดรนเพื่อการเกษตร สำหรับใช้ประโยชน์ในฝึกเพื่อการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาต่อไป  สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับวิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง