วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบันทึกแถบวีดิทัศน์
ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อยชมรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย นำ
นางจิราพร เจริญกิตติยาภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล สมทบกองทุน ๓๐ พฤษภา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และผู้จัดทำโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ นำ ครอบครัวชาวนาตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานโล่รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ
จัดงานเดิน – วิ่ง สามัคคี ๒๘ ปี สวปอ. เพื่อสุขภาพและเพื่อการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถบรรทุกหกล้อ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
สำหรับรับ – ส่งนักเรียน ครู และบุคลากร ในโอกาสนี้ นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถบรรทุกดังกล่าวด้วย
– นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง “๔๒ ปี ดอกบัวคู่มาราธอน ประจำปี ๒๕๖๒” สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา บำรุงสภากาชาดไทย สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
และเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
– นายพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ (นักวิชาการเกษตร) ระดับ ๑๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง นำ นางสาวศิริพร ปัญญ์เอกวงศ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุน
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโครงการวิจัยฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ
– นายสมบัติ ชนะสิทธิ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/- นายวินัย…
– ๒ –
– นายวินัย ปลั่งพินิจกิจการ ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีวิทยุ “เอฟเอ็ม 95 เมกกะเฮิร์ตซ์”
(FM 95 MHz) นำ คณะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ปาร์ตี้ปีกุน
เพื่อมูลนิธิราชสุดา” และการจำหน่ายเสื้อยืดในงานดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิราชสุดา
– นางสาวอาภาภรณ์ ภูมิไชย์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ซิมพลีเอเชีย ฟูดส์ แอลแอลซี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายนพรัตน์ ฉัตรเพชรตระการ และคณะ จากวิสาหกิจชุมชนเคหะเกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางพรพรรณ สกุลชัยธวัช พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง นำ คณะกรรมการ และคณะ
อนุกรรมการโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมด้วยเยาวชนคนเก่งที่ได้รับการคัดเลือก
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้
ผู้แทนเยาวชนคนเก่ง ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๕.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางแน่งน้อย เวทยพงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำ นักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย
๒. ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในภูมิภาคเอเชีย
๓. ทุนการศึกษานามพระราชทาน “ลุ่มน้ำโขงพิจัย” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และข้าราชการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ เยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดระบายสีโตโยต้า รถยนต์ในฝัน
“โตโยต้า ดรีม คาร์ อาร์ท คอนเทสต์” (TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST) ประจำปี ๒๕๖๒
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๓ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัว ร้อยตำรวจเอก ฮูเซ็น ดอราแม ณ บ้านเลขที่ ๔๗ ถนนบ้านพักครู อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารพราน ณ กองร้อยทหารพรานที่ ๔๘๐๙ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานที่ ๔๔๑๖ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ครอบครัว นายมะหะมี ซา
ณ บ้านเลขที่ ๑๗/๓ หมู่ที่ ๒ อำเภอยะรัง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอโคกโพธิ์ (ชุดคุ้มครองตำบลนาประดู่)
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ครอบครัว อาสาสมัคร พงษ์ศักดิ์ ยอดใจ ณ บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างใต้ตก
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ครอบครัว อาสามัคร พัลลภ ศรีทองแก้ว ณ บ้านเลขที่ ๑๑/๔ หมู่ที่ ๓ อำเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ นางรอกายะ ยูโซะ และนางมือละ เจ๊ะโซะ
ณ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา และเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ทหารพราน ณ กองร้อยทหารพรานที่ ๓๓๑๑ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา