วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๕๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา นำ นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดการประกวดวาดภาพในโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช”
ปีที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (โครงการบัณฑิตคืนถิ่น) และรับพระราชทาน
เข็มที่ระลึกของมูลนิธิ ฯ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพในโครงการดังกล่าว ระดับอุดมศึกษา
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน นำ คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา และสมาชิกชมรม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องตัดผมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานแก่ตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับใช้ตัดผมข้าราชการตำรวจ
นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนทั่วไป
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายจิตร์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนราธิปพิทยา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดงาน “วันนราธิป” สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ นางสาวนนทิยา จิวบางป่า และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล
“พี่ได้ร้อง น้องได้เรียน” ครั้งที่ ๗ เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

/- นางสาวกษมา …

– ๒ –

– นางสาวกษมา เครือเนียม ประธานชมรมจักรยาน “ไทย – แองเจิล – ไซคลิง” (Thai Angel Cycling) นำ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชมรมจักรยาน ฯ และผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานทางราบ
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้
ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ว่าที่ร้อยโท จตุพล จินดาพล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
– นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นำ คณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ ๒๙ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางบุญศรี สุธรรมานุวัตน์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอินเตอร์แนชันนัลไลฟ์ไซนซ์อินสติทิวต์ (ประเทศไทย) นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสุมาลี อุทัยเฉลิม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือยนต์
หางยาว ๑๘ ที่นั่ง ติดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดรถยนต์ ๖ ล้อเล็ก เพื่อพระราชทานแก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับบรรทุกสิ่งของ อาหารกลางวัน
สื่อการเรียนการสอน นักเรียน ครู และประชาชนที่เจ็บป่วยในชุมชนบ้านโกแประ และหมู่บ้านใกล้เคียง
– นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และประธานคณะกรรมการจัดงานฉลอง ๖๐ ปี ไลออนส์ไทย นำ คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องปั๊มลมบีบต้นขา เพื่อป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน และเครื่องตรวจจับ
ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และฟอกอากาศ เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สำหรับนำไปมอบแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้ เพื่อพระราชทานแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ใช้รับส่งบุคลากรทางการศึกษาในการเดินทางไปช่วยเหลือเด็กผู้พิการทางด้านสมองและทางด้านกายภาพขั้นรุนแรง
ที่บ้านพัก ในเขตภาคกลาง กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก ครบรอบ ๖๐ ปี สโมสรไลออนส์ไทย
และของที่ระลึก ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้เครื่องปั๊มลมบีบต้นขา เพื่อป้องกันเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันและเครื่องตรวจจับค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และฟอกอากาศด้วย
เวลา ๐๙.๓๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นำ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย
/ ผู้ทำคุณประโยชน์ …

– ๓ –

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อภารกิจของสำนักงาน ฯ และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง
และเข็มวิทยฐานะ ในโอกาสนี้ ผู้บริหารสำนักงาน ฯ และผู้สำเร็จการศึกษาอบรม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาล กู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านเครือข่าย 5G
– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ คณะองคมนตรี และภริยา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์) ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ นำ นายเอกชัย ขวัญบัว ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
สาขาไวรัสวิทยาในพืช (Plant Virology) ณ มหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa State University) สหรัฐอเมริกา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๓๙ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๕๒ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก
/ หน่วยแพทย์ …

– ๔ –

หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ และตรวจภาพจอประสาทตา รวมทั้ง
การให้บริการด้านทันตกรรมของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน การตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ โดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ในวันนี้ มีผู้รับการตรวจรักษา จำนวน ๓๑๙ คน
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคอายุรกรรมทั่วไป โรคทางตา และโรคหู คอ จมูก ในการนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้
ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคเนื้องอกในสมอง กระดูก
ข้อสะโพกซ้ายหัก ผู้ป่วยพังผืดที่แขนซ้ายยึดกระดิกนิ้วมือไม่ได้ และแขนงอใช้การไม่ได้ เนื่องจากถูกงูเห่ากัด
เมื่ออายุ ๒ ขวบ และโรคทางพันธุกรรม ทำให้เซลล์ในร่างกายเจริญผิดปกติ มีอาการชักเกร็งตลอดเวลา
กับพระราชทานกล่องยาพระราชทานและเงินค่าพาหนะสำหรับเดินทางไปทำการรักษา ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ผลิตภัณฑ์และผลผลิต
ทางการเกษตรของโครงการหลวง ทอดพระเนตรการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ของสมาชิกศิลปาชีพที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การสาธิตการแกะสลักไม้ การสาธิตการทอผ้าจกกะเหรี่ยง และการปักลูกเดือย ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เข้าไปส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานศิลปาชีพ เพื่อให้ราษฎรมีรายได้และเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดพะเยา เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ โครงการคลองแม่ข่า
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ