วันพุธ ที่12 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บ้านคลอง ๑๔ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๘๓ เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิม ในปี ๒๕๓๖ ได้เข้าร่วมโครงการ
“ด้วยรักและห่วงใย” การดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ชุมชนและโรงเรียนมีการทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความรักและความสามัคคี นอกจากนั้น ยังจัดจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ กิจกรรมสหกรณ์ มีการสอนทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย การออมทรัพย์ กิจกรรมยุวเกษตรกร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้และความสามารถฝึกปฏิบัติได้จริงผ่านกิจกรรมการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้จะนำไปใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และนำผลผลิตมาแปรรูปจำหน่ายผ่านสหกรณ์ ทั้งยังได้จัดศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษา โดยมีครูในชุมชนเข้ามาสอนเกี่ยวกับหลักการทางศาสนาอิสลามให้กับนักเรียนและคนในชุมชน ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียน
รวมราษฎร์สามัคคี บ้านสามัคคี ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เปิดสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๔๐๒ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๔ คน ในปี ๒๕๓๖ ได้เข้าร่วมโครงการ “ด้วยรักและห่วงใย” และได้ดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและเยาวชน อาทิ กิจกรรมอาหารปลอดภัย กิจกรรมเด็กไทยฟันดี กิจกรรมอ่อนหวานสร้างสุขภาพ และกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลโรงเรียนดีเด่นประจำตำบล “โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙” รางวัลโรงเรียนดีเยี่ยมด้านการจัดการขยะปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา ๒๕๖๐
เวลา ๑๒.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงเยี่ยมโรงเรียนร่วมจิตประสาท บ้านคลอง ๑๓ ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๘๑ เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เข้ามาเป็นครูพี่เลี้ยงในระยะแรก ฝึกสอนให้กับครูในโรงเรียน และให้ครูนำไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียน มีการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลา และเพาะเห็ด เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเจริญดีวิทยา บ้านคลอง ๘
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งสอดแทรกองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริม
การออม เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนมีพื้นฐานในการบริหารจัดการเงินที่ดี ซึ่งหลังจากโรงเรียนประสบความสำเร็จ
ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ แล้ว ได้ขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชน โดยมีคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการเกษตร กิจกรรมสหกรณ์และการบัญชี ๘๐ ครัวเรือน และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ๒๐๐ ครัวเรือน
/เวลา ๑๗.๒๓ น. …..
– ๒ –

เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเซอร์เกย์ มานาซาร์ยัน (Mr. Sergey Manasaryan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยคนแรก เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลง
วิซาโล (Mr. Long Visalo) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางซุน โซทาต (Mrs. Sun Sothat) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร