วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตผู้สำเร็จ
การศึกษาแล้ว ย่อมมีความปรารถนาอยู่ทั่วกัน ที่จะออกไปทำงานให้สำเร็จผล เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนและส่วนรวมต่อไป ความปรารถนาทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ดี และจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ก็ด้วยทุกคนมีหลักปฏิบัติที่ดี ข้อแรก ไม่ว่าจะทำงานใด ต้องตั้งใจกระทำให้จริง ด้วยความรับผิดชอบ และด้วยความอุตสาหะ
หมั่นขยัน โดยมุ่งถึงผลอันเป็นประโยชน์ของงานนั้นเป็นสำคัญ ข้อสอง ต้องใช้หลักวิชา ใช้เหตุผลความถูกต้อง และความคิดไตร่ตรองที่สมบูรณ์รอบคอบประกอบด้วยสติและปัญญา เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินปัญหาและเป็นเครื่องชี้นำแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ ข้อสาม ต้องถือว่างานทุกด้าน ย่อมสัมพันธ์พึ่งพิงกันและกันอยู่จึงจำเป็น
ต้องรู้จัก ประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายอย่างเฉลียวฉลาด ด้วยความเมตตาปรองดองกัน หลักปฏิบัติ
ทั้งสามข้อนี้ ถ้านำไปใช้ให้ครบถ้วนพอเหมาะพอดี เชื่อว่าจะช่วยให้แต่ละคนประสบความสำเร็จอย่างสูง
ในชีวิตและกิจการงานได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา
เวลา ๑๗.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนักอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการเอ็มอาร์ไอ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ
เวลา ๑๗.๐๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี (ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท
ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบ
ภัยหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียน
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
/ครั้นเสด็จ .…

– ๒ –
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน และผู้แทนนักเรียนชายหญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของและพระราชทานผ้าห่มและเสื้อกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าของโครงการพระราชดำริ จากนั้น ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรการสาธิตการทอผ้า ปักสะดึง สมุนไพร การฝึกอาชีพช่างตัดผม ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอน กิจกรรมห้องสมุด ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงอาหาร ทอดพระเนตรการถนอมอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และทอดพระเนตรห้องเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และเสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมสามกิจกรรม หลังจากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาทำการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย
โรงเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโตแฮ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปิดสอนตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยมีร้อยตำรวจโทวิชัย ใจกุณา เป็นครูใหญ่ ดูแลและบริหารโรงเรียนมาตั้งแต่ต้น
ทำให้เกิดความต่อเนื่อง คนในชุมชนคุ้นเคย เมื่อผู้ปกครองมีปัญหาจะไปขอคำปรึกษาเกิดความไว้วางใจกัน
ช่วยพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน ด้านการเรียนการสอน เด็กทุกคนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และได้เรียนต่อในระดับสูงขึ้นทุกคน มีปราชญ์ชาวบ้านสอนเรื่องการใช้สมุนไพรรักษาโรค ย้อมผ้า ทอผ้า และปักผ้า ด้านวิชาการมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล ทำให้เปิดโลกทัศน์ ซึ่งเด็กสนใจมากปัจจุบันมีโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เข้าไปติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มความเสถียรของระบบเพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้น ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ใช้พื้นที่ที่มีอยู่เพียง ๓ ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปลูกผัก และไม้ผลที่เหมาะต่อพื้นที่สูงและสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ซึ้งกรมชลประทานได้สร้างฝายห้วยแม่ลามาน้อยตอนบน พร้อมระบบท่อส่งน้ำบ่อเก็บน้ำ ตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานเมื่อปี ๒๕๕๔ ปัจจุบันมีน้ำใช้ทั้งปี
เวลา ๑๒.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเปิด
อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ โรงเรียนบ้านเลโคะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมูลนิธิฮารนามซิงห์ฮารมันส์กอร์สัจจา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
เวลา ๑๖.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียนชาย – หญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ ต่อจากนั้น
ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรกลุ่มอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธิตการเรียนการสอน ห้องเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสหกรณ์ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์

/นักเรียน…

– ๓ –

นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร กับทอดพระเนตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาทำการตรวจรักษา
ผู้เจ็บป่วย โครงการตามพระราชดำริที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๒๕๕๑ สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ