วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๖ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ในการเสด็จครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรง
เข้าร่วมการประชุมกับนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ในกรอบงานวิจัยเพื่อการพัฒนายา
และคณาจารย์จากสถาบันอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมี
ในสิ่งแวดล้อมชนิดต่าง ๆ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็ก
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ไปยังท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงเรียนวัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ตามแผนพัฒนา เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนวัดปรางค์เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียน จำนวน ๑๔๖ รูป ในการนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทรงเปิดโรงงานขาเทียมพระราชทาน ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทำขาเทียมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้บริการทำขาเทียมโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้คนพิการขาขาดมีขาเทียมสวมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ปัจจุบัน มีผู้พิการขาขาดมารับบริการเฉลี่ย ๖๐ คนต่อปี ได้แก่ ทำขาเทียมใหม่
๓๐ คน และซ่อมขาเทียม ๓๐ คน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ฯ ๓ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสครองราชย์ปีที่ ๕๐ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เพื่อทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ
ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๔๒ ในการนี้ มีพระราชดำริให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ก่อสร้างระบบส่งน้ำ พร้อมถังพักน้ำ เพื่อให้โรงเรียน และชุมชนโดยรอบมีน้ำเพียงพออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดทั้งปี จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยบริการตรวจ รักษาราษฎร โดยมีผู้มารับบริการ ๒๒๔ คน และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ๗ คน สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความ เป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนม่าร์ ณ โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ กับสำนักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงราย ให้บริการตรวจสุขภาพชาวเมียนม่าร์ ตามแนวชายแดน เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น วัณโรค โรคเท้าช้าง ซิฟิลีส และ ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง กลับไปประทับแรม ณ พระตำหนัก ดอยตุง