วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานงานวันราชวัลลภ
ประจำปี ๒๕๕๙ กับพระราชทานเข็มราชวัลลภแก่นายทหารพิเศษ ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ ๑
มหาดเล็กรักษาพระองค์ ฯ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า คำปฏิญาณที่ทุกคนได้กล่าวต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางผู้มีเกียรติในที่ประชุมนี้
เป็นคำสัตย์สัญญาที่มีค่าและมีความหมายอันลึกซึ้งหนักแน่น ด้วยเป็นสัจวาจาของชายชาติทหาร
ที่แสดงความจงรักภักดีอันแน่วแน่ในพระมหากษัตริย์และในชาติบ้านเมือง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ทหารราชวัลลภได้ยึดถือปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณอย่างเคร่งครัด ทั้งหน้าที่ทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค์ ที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในทุกวิถีทาง และหน้าที่ต่อชาติบ้านเมือง
ที่จะต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยชีวิต จึงขอให้ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาสังกัดในกรมทหารแห่งนี้
ได้สำนึกโดยตระหนักว่า คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกคนได้กล่าวนั้น เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติผูกพันไป
ตลอดชีวิต แล้วตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะร่วมกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามหน้าที่ ด้วยความรักสามัคคี และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปรารภประโยชน์อันยิ่งใหญ่
คือความมั่นคงปลอดภัยของสถาบันทั้งสาม เป็นเป้าหมายสูงสุด
เวลา ๐๖.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดศูนย์กรรมวิธีข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ต่อจากนั้น
เวลา ๑๔.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก อำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และ
นิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดแสดงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว
การพัฒนาดินเพื่อการปลูกข้าว การจัดสรรการชลประทาน การส่งเสริมการเกษตร และระบบสหกรณ์กับการ
พัฒนาชุมชน
เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๕๑
(๓/๒๕๕๙) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
/โปรดกระหม่อมให้…

– ๒ –

โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา
งานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ท้องสนามหลวง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๙๐๕๔ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ