วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑
ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นสวนสาธารณะที่รัฐบาลจัดสร้างโดยมอบให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวาระพระชนมายุ ๘๐ พรรษา เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยสร้างในเขตการศึกษาทั่วประเทศ เขตละ ๑ สวน ปัจจุบันมีสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จำนวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช พระนครศรีอยุธยา ร้อยเอ็ด ฉะเชิงเทรา พิจิตร สกลนคร เชียงราย กาญจนบุรี พังงา ชุมพร นนทบุรี และปัตตานี โดยมีมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นหน่วยงานในการดำเนินการก่อสร้างและการดูแลรักษา ร่วมกับจังหวัดที่ตั้งของสวน
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และเพื่อเป็นห้องสมุดและให้บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ต และ เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ กิจกรรมในห้องสมุด การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับท้องถิ่น และการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์เด่นในท้องถิ่นอีกด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๑.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย และการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการออมเงินเป็นอย่างดี เพื่อที่จะ นำเงินออมไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ ในด้านต่าง ๆ เช่น การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เป็นต้น โครงการฝึกอาชีพนักเรียน มีหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เข้ามา ให้ความรู้ในการตัดผม การทอผ้าไหมด้วยกี่กระทบ รวมถึงด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น กล้วยฉาบ และไข่เค็ม ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้ มีอาหารเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอีกด้วย ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยม หน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาเทศบาลสวนผึ้ง โรงเรียนเทศบาลชุมชนบ้านบ่อ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร