วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเกษตร
แบบยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ กองพลบินที่ ๓ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โดยมีผู้มาขอรับบริการ จานวน ๒๔๔ คน โรคที่พบมากคือ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยมีผู้ป่วยนาเฝ้า
เพื่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ จานวน ๓ คน ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกผิดปกติแต่กาเนิด โรคผนังหัวใจรั่ว
และโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ลุกลามไปที่ตับ ในโอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้เฝ้า ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ
พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมาย
พระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผู้ให้การสนับสนุน กับพระราชทาน
เครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก สมุดภาพระบายสี เสื้อ หนังสือธรรมะ ของที่ระลึก เครื่องนุ่มห่ม และยาตาราหลวง
แก่ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนราษฎร จากนั้น ทรงพระดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านป่าซางและราษฎรที่มาเฝ้า
รับเสด็จ เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงราย เฝ้า รับพระราชทานพระโอวาท
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกาลังใจ
อนึ่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดแพทย์อาสา
ลาดับที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๑๒ ปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์ และ
สาธารณสุขประเภทต่าง ๆ จานวน ๓,๓๒๖ คน
ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงหล่อพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสี
ติวรรษมงคล พระพุทธรูปประจาพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๘.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม นา นายทหารชั้นนายพล และนายตารวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัส ความว่า การให้คาสัตย์ปฏิญาณ
ของนายทหารและนายตารวจชั้นนายพลนี้ มีความสาคัญมาก เพราะเป็นการแสดงถึงความตั้งใจและจริงใจ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ ถ้าบ้านเมืองเรามีผู้ใหญ่ที่รู้หน้าที่ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลัง
แล้ว ก็หวังได้ว่า บ้านเมืองเราจะมีแต่ความเจริญมั่นคง และประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข จึงขอให้ทุกคนได้
รักษาคาปฏิญาณนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และปฏิบัติให้ได้จริง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และแก่
ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ได้ยึดถือปฏิบัติตาม ประชาชนที่รู้เห็นก็จะศรัทธาเชื่อถือ และให้ความร่วมมือในภารกิจ
ทุกอย่างโดยเต็มใจ
ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดย
รถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงฟังปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ ๘ เรื่อง “เดอะ โรล
ออฟ วีเม็น อิน ซีเคียวริ่ง พีซ จัสทิส แอนด์ เวล – บีอิง” (The Role of Women in Securing Peace, Justice
and Well – being) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการ
ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นา ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางสาวเพชรพิไล ลัธธนันท์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๕๒
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
/- นายกานต์…
– ๒ –
– นายกานต์ อิ่มวัฒนา ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๕๙
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาชีววิทยา
ที่มหาวิทยาลัยดุ๊ก สหรัฐอเมริกา
ในโอกาสนี้ พันเอก ปราโมทย์ และนางขนิษฐา อิ่มวัฒนา ผู้เป็นบิดาและมารดา ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงาน
“สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานครข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเกษตร
แบบยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ กองพลบินที่ ๓ อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โดยมีผู้มาขอรับบริการ จานวน ๒๔๔ คน โรคที่พบมากคือ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยมีผู้ป่วยนาเฝ้า
เพื่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ จานวน ๓ คน ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกผิดปกติแต่กาเนิด โรคผนังหัวใจรั่ว
และโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่ลุกลามไปที่ตับ ในโอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้เฝ้า ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ
พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมาย
พระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผู้ให้การสนับสนุน กับพระราชทาน
เครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก สมุดภาพระบายสี เสื้อ หนังสือธรรมะ ของที่ระลึก เครื่องนุ่มห่ม และยาตาราหลวง
แก่ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนราษฎร จากนั้น ทรงพระดาเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านป่าซางและราษฎรที่มาเฝ้า
รับเสด็จ เสร็จแล้ว พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดเชียงราย เฝ้า รับพระราชทานพระโอวาท
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกาลังใจ
อนึ่ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดแพทย์อาสา
ลาดับที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๑๒ ปัจจุบัน มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัครสายแพทย์ และ
สาธารณสุขประเภทต่าง ๆ จานวน ๓,๓๒๖ คน
ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงหล่อพระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสี
ติวรรษมงคล พระพุทธรูปประจาพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๘.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม นา นายทหารชั้นนายพล และนายตารวจชั้นนายพล ที่ได้รับพระราชทานยศ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัส ความว่า การให้คาสัตย์ปฏิญาณ
ของนายทหารและนายตารวจชั้นนายพลนี้ มีความสาคัญมาก เพราะเป็นการแสดงถึงความตั้งใจและจริงใจ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ ถ้าบ้านเมืองเรามีผู้ใหญ่ที่รู้หน้าที่ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ ประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลัง
แล้ว ก็หวังได้ว่า บ้านเมืองเราจะมีแต่ความเจริญมั่นคง และประชาชนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข จึงขอให้ทุกคนได้
รักษาคาปฏิญาณนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และปฏิบัติให้ได้จริง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และแก่
ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ได้ยึดถือปฏิบัติตาม ประชาชนที่รู้เห็นก็จะศรัทธาเชื่อถือ และให้ความร่วมมือในภารกิจ
ทุกอย่างโดยเต็มใจ
ในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดย
รถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงฟังปาฐกถา “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ ๘ เรื่อง “เดอะ โรล
ออฟ วีเม็น อิน ซีเคียวริ่ง พีซ จัสทิส แอนด์ เวล – บีอิง” (The Role of Women in Securing Peace, Justice
and Well – being) ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการ
ทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นา ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางสาวเพชรพิไล ลัธธนันท์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๕๒
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
/- นายกานต์…
– ๒ –
– นายกานต์ อิ่มวัฒนา ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจาปี ๒๕๕๙
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาชีววิทยา
ที่มหาวิทยาลัยดุ๊ก สหรัฐอเมริกา
ในโอกาสนี้ พันเอก ปราโมทย์ และนางขนิษฐา อิ่มวัฒนา ผู้เป็นบิดาและมารดา ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงาน
“สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร