วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธี
ท้องสนามหลวง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลับพลาพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพ
ของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงพลับพลา
หน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา
เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ หว่านธัญพืช ไถกลบอีก ๓ รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน ๗ สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค โหรหลวงถวายคำพยากรณ์การเสี่ยงผ้านุ่งของพระยาแรกนา และการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทายผ้านุ่ง ๕ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง พระโค
กินข้าว ข้าวโพด ทำนายว่าธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี พระโคกินหญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ เมื่อเสร็จการพระราชพิธีแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตข้าว และเกษตรกรดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล
เวลา ๐๙.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้
ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อ ๆ ไป
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้า
ปะรำพิธี ประทับพระเก้าอี้ พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาพร้อมด้วยเทพี เสร็จแล้ว พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากปะรำพิธี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๒๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา นำ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
ทั่วประเทศ กรรมการสหกรณ์โคนม สมาชิกผู้รับนมสดสวนจิตรลดา ผู้แทนครูบัญชีดีเด่น และผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า รู้สึกชื่นชมอย่างยิ่ง ที่เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์และทุกคนทุกฝ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติพัฒนางาน และสนับสนุนกิจการของโครงการส่วนพระองค์อย่างเต็มกำลังความสามารถมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๕๖ ปีที่แล้ว
/ทำให้กิจการ …..
– ๒ –
ทำให้กิจการงานต่าง ๆ ดำเนินก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งขอขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมโครงการด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีตลอดทุกปีมา สำหรับผู้ที่เป็นตัวแทนสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลาย ใคร่จะปรารภแก่ทุกคนว่า ทุกวันนี้ โลกของเราเปลี่ยนไปเร็วมาก จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้รู้ให้เข้าใจ จะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนางาน ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่มหรือสหกรณ์ ให้เจริญก้าวหน้า การที่ได้มาเข้ารับการอบรมความรู้จากทางราชการ และมาเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ในวันนี้ ก็นับเป็นทางหนึ่งที่จะได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ทั้งยังได้เห็นตัวอย่างที่ดีของการทดลอง ค้นคว้า วิจัย และดำเนินงานด้านการเกษตรอย่างครบวงจรอีกด้วย ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนรู้และศึกษาสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นอย่างละเอียดถี่ถ้วน จะได้นำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปถ่ายทอดแก่มวลสมาชิก รวมทั้งปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม หากทำได้ดังนี้ งานด้านเกษตรกรรมที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอยู่ก็ย่อมจะดำเนินก้าวหน้า เป็นรากฐานอันมั่นคงให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญยั่งยืนสืบไป
เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมเกษตรกรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “๕๖ ปี ย้อนรำลึกโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. มะเกี๋ยง น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย” และนิทรรศการ “งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ อพ.สธ.” แล้วเสด็จพระราชดำเนินไป
ยังอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และอาคารธนาคารข้อมูล ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ของโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และนิทรรศการ “งานศึกษาวิจัยและพัฒนา
การย้อมเส้นไหมจากธรรมชาติให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง”
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๓ เพื่อให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา มีโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๗๖ คน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนชาวกัมพูชา ๒๑ คน ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี อาทิ จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเริ่มในพื้นที่สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ ๑๑ และ ๑๒ โดยส่งครูตำรวจตระเวนชายแดนไปเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว ๒ รุ่น
ทำให้ครูมีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และเมื่อกลับมาสามารถนำทักษะไปพัฒนาการสอนได้
เป็นอย่างดี ด้านการพัฒนาเด็กเล็ก มีพระราชดำริให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น และให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย ด้านการฝึกทักษะอาชีพ มีวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาให้ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำข้าวเกรียบถั่วมะแฮะ กล้วย
อบน้ำผึ้ง และน้ำนมถั่วมะแฮะ ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีผลผลิตเพียงพอ
ต่อความต้องการของนักเรียน