วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การอนุรักษ์ตาลโตนด ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง ทอดพระเนตรการเคี่ยวตาลด้วยเตาแกลบ ซึ่งเป็นวิธีเคี่ยวตาล
แบบโบราณที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ โดยตาลโตนดของตำบลห้วยกรด มีความพิเศษกว่าพื้นที่อื่น คือ
มีความหอม และหวาน ซึ่งน้ำตาลโตนด ๑ กระทะ เคี่ยวเป็นน้ำตาลปึกได้ ๓ กิโลกรัม นิยมนำไปใช้เป็นส่วนผสม
ในการประกอบอาหารคาวหวานของท้องถิ่น เช่น ขนมตาล ขนมขุยหนู ยำหัวตาล และปลาร้าหัวตาล
นอกจากนี้ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ยังส่งเสริมให้นักเรียนทำหุ่นกระบอกลูกตาลโตนด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุมฟูเฟื่องวรรณกรรม เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากตาลโตนด
กับทอดพระเนตรการเพาะกล้าพันธุ์ ต้นตาลโตนดในวงบ่อซีเมนต์ ซึ่งใช้เวลาในการเพาะ ๗ เดือน จึงจะนำไป
ปลูกได้ โดยใส่ปุ๋ยและให้สารอาหารที่เหมาะสม ทำให้กล้าพันธุ์ต้นตาลโตนดเจริญเติบโตและมีอัตราการรอดสูง
ให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการเพาะด้วยวิธีธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด ก่อตั้งขึ้น
เมื่อปี ๒๕๕๐ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แบบครบวงจรในการอนุรักษ์ต้นตาลโตนด ตั้งแต่การเพาะปลูก การปีนต้นตาล การเคี่ยวตาลโตนด จนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยกรด
ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ๒๑ คน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทน์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และผู้แทนนักเรียน ชาย – หญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง สมควร
แก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม บ้านเลขที่ ๙๐๕ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี