วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลา
ส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระโกศ
พระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์
ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ ๓๐ รูป
สวดพระพุทธมนต์และคาถาพิเศษ ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะปัตติทานคาถา
ซึ่งแต่งโดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร
จำนวน ๒ เที่ยว พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์ พระพรหมมุนี
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่จะถวายเทศน์ และพระสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้า
พระโกศพระบรมศพสำหรับพระบรมศพทรงธรรม ทรงศีล พระพรหมมุนี ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา
จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถา
พระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา จบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์
ทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
มุขด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวด
พระอภิธรรม ทรงคม แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ

/เวลา ๐๙.๔๕ น. …
– ๒ –

เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอเมืองพิจิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอบึงนาราง ณ หอประชุมโรงเรียน บางลายพิทยาคม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎร
ที่เดินทางมารับถุงพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้