วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ ๑
กับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
และสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์
ไปทรงเปิดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะเพื่อคนตาบอด ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร